خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی2 / دانلود نمونه سوال شیمی2 فصل سوم ترکیبات یونی

دانلود نمونه سوال شیمی2 فصل سوم ترکیبات یونی

دانلود نمونه سوال شیمی2 فصل سوم ترکیبات یونی

1-      علت پايداري گازهاي نجيب را بنويسيد.

2-      چرا اتم هاي گاز هاي نجيب تحت شرايط عادي با اتم هاي ديگر پيوند شيميايي نمي دهند؟

3-      علت واكنش پذيري اتم ها ، به غير از گازهاي نجيب چگونه توجيه مي شود؟

4-       اتم ها چگونه به پايداري مي رسند؟

5-      انرژي پيوند را تعريف كنيد.

6-      استحكام وپليداري يك پيوند شيميايي به چه عواملي بستگي دارد؟

7-      ذره هاي باردار چگونه بوجود مي آيند؟

8-      يون مثبت(كاتيون) چگونه بوجود مي آيد؟

9-      يون منفي(آنيون) چگونه بوجود مي آيد؟

10-   پيوند يوني چگونه بوجود مي آيد؟

11-   پيوند يوني را توضيح دهيد.

12-   نامگذاري تركيبات يوني دوتايي چگونه است؟

13-   ويژگي هاي تركيب هاي يوني دوتايي را بنويسيد.

14-  تشكيل پيوند يوني بين كلر وسديم را در واكنش بينشان نشان دهيد؟

15-  عدد كئورديناسيون را تعريف كنيد.

16-  عدد كئورديناسيون سديم كلريد چقدر است؟

17-   شبكه بلور را تعريف كنيد.

18-   انرژي شبكه بلور را تعريف كنيد.

19-   چه عواملي بر انرژي شبكه ي بلور مؤثرند؟

20-  چرا نمك ها (جامد هاي يوني ) سخت وشكننده هستند؟

21-  يون تك اتمي را تعريف كنيد.

22-  يون چند اتمي را تعريف كنيد.

23-  فرمول تركيبات زير را بنويسيد.

الف- كلسيم كلريد   ب- آلومينيوم اكسيد   پ- ليتيم اكسيد    ت- منيزيم فلوئوريد     ث- مس(I) سولفيد

24-   نمك هاي آب پوشيده چه نمك هايي هستند؟

25-  نام تركيبات زير را بنويسيد.

الف- SnCl2       ب- (NH4)3PO4        پ- Ca(NO3)2      ت- Fe(OH)2     ث- AlPO4

26-   هر يك از اتم هاي كلسيم ، اكسيژن ، يد و نيتروژن از چه راهي به آرايش هشتايي پايدار(گاز نجيب) مي رسند؟

27-  از بين نمونه هاي زير كدام يك ذره ي مثبت وكدام يك ذره ي منفي است؟ بار را در هر مورد مشخص كنيد.

الف- اتمي كه 10 الكترون ، 11 پروتون و 11 نوترون دارد.

ب- اتمي كه 10 الكترون ، 10 پروتون و 10 نوترون دارد.

پ- اتمي كه 8 الكترون ، 8 پروتون و 8 نوترون دارد.

ت- اتمي كه 10 الكترون ، 9 پروتون و 10 نوترون دارد.

28-  ام تركيب هاي زير را بنويسيد.

الف- Li2O       ب- MnO             پ-  Fe2O3                         ت- SnCl2

29-  آرايش الكتروني پايدار هر يك از اتم هاي زير را بنويسيد و بار يون هاي مربوط را تعيين كنيد.

الف- يد                   ب- گوگرد                        پ- فسفر                      ت- آلومينيوم

30-  آرايش الكتروني يون هاي زير را رسم كنيد، در كدام مورد يك هشتايي پليدار بدست آمده است ؟

الف- -3P15         ب- +2Ca20            پ- 2+Sn  50             ت- 3+Ga31

31-   تشكيل هر يك از تركيب هاي يوني زير را بانمايش الكترون هاي مبادله شده نشان دهيد.

الف- CaO         ب- MgF2                   پ- CsCl                        ت- AlF3

32-   کدام ترکيبها داراي انرژي شبکه بيشتري هستند؟ چرا؟

الف-  K2SO4 يا Na2So4       ب-  KI يا KBr           پ-   Bao يا۲  BaCl

33-   يونهاي مثبت و يونهاي منفي ترکيبهاي زير را مشخص کنيد.

الف- Mns       ب- ۳ o ۲ Fe         پ- ۲ NiBr

34-   به نظر شما کدام دو عنصر مي توانند قوي ترين پيوند يوني را تشکيل دهند. چرا؟.

35-  دليل پايداري گازهاي نجيب را بنويسيد.

36-   فرمول تركيب هاي زير را بنويسيد

نقره كلريد:                                         قلع(II) فلوئوريد:                                             باريم نيتريد:

37-  تركيب هاي زير را نامگذاري كنيد.

CaO:                                           PbCl2:                                                       Al2S3

38-   انتقال الكتروني وتشكيل پيوند يوني Na11  و F9 را با رسم آرايش الكتروني نشان دهيد.

39-  در جدول مقابل آرايش آخرين تراز فرعي انرژي اتم هر عنصر داده شده است.

ذره

C

B

A

آخرين تراز

3p2

2s3

1s3

الف- نماد شيميايي يون پايدار C  را بنويسيد.

ب- بين  A و B   كدام ذره واكنش پذيري بيشتري دارد؟ چرا؟

40-    چرا محلول ومذاب جامدهاي يوني رساناي جريان برق هستند ولي در حالت جامد رسانا نيستند؟

41-  كدام تركيب انرژي شبكه ي بلور بيشتري دارد ؟ چرا؟ NaF يا  NaCl

42-    از حرارت دادن 03/2 گرم از يك نمك آبدار (متبلور) ، 15/1 گرم از وزن كاسته مي شود. اگر جرم مولي اين نمك 95 باشد ، تعداد مولكول هاي آب تبلور اين نمك چقدر است؟

43-  جرم مولي يك نمك ، 172 گرم بر مول مي باشد. اگراين نمك داراي دو مولكول آب تبلور باشدپس از حرارت دادن 44/3 از اين تركيب ، وزن نمك بي آب حاصل چقدر خواهد بود؟

 ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code