نمونه سوال شیمی3

دانلود تست های کنکور شیمی3

محل تبلیغات

برای دانلود تست های کنکور شیمی3 از سایت جم شیمی به ادام

1- درصد عناصرسازندهء يك ماده آ لي به صورت زير است چنانچه جرم مولي اين ماده 60باشد فورمول مولكولي آن چيست؟
%o=53/33
%H=6/66
%c=40
1)CH4o          2 ) c2H4o2             3) cH4o2             4) c2H4o
O=16                   H=1                    c=12       

2- 432گرم پني سيلين به فرمول C16H18O4N2S شامل چند مول است ؟

N=14               S=32
1)432/                  2)553/                    3)435/                   4)653/
3- در صد جرمي  اكسيژن در اتيلن گليكول (ضد يخ)به فرمول C2H6O2     كدام است؟
1)71/38                2)68/9                  3)61/51                  4)23/40
4-كدام يك از موارد زير از ويژگيهاي يك معادلهء شيميائي نيست ؟

 1) تعيين نوع مواد واكنش دهنده          2)چگونگي حالت فيزيكي هرماده
3)تعيين سرعت هر واكنش            4) تعيين نسبت مواد واكنش دهنده و محصول

5-در واكنش LiAlH4+H2O           LiOH+Al(OH)3+H2 ضريب H2 بعد
از موازنه چند است؟
1)4                  2)5                   3)6                     4)7

6-واكنش شيميائي FecL3+NaoH         Fe(OH)3+NaCL از كدام نوع است؟

1)تركيب        2)تجزيه   3)جانشيني ساده                4)جانشيني دوگانه

7-در معادله شيميائي FeS(S)+O2(g)         Fe2O3(S)+SO2(g) مجموع ضرائب بعد از موازنه چند است ؟

1)16                     2)24                     3)20                   4)28

8- از تجزيه كداميك از مواد زير گاز اكسيژن حاصل نمي شود؟
1) (NH4)2Cr2O7       2 KclO3(        3)   HNO3            4) H2O2
9- نام تركيب شيميائي Na2Hpo4 چيست؟
1)سيديم دي هيدروژن                                 2)سيديم هيدروژن فسفيت
3)سديم هيدروژن فسفات                              4)سديم دي هيدروژن فسفيت
10-فرمول شيميايي آلومينييم سولفيد كدام است؟
1) Al2S3
2)  Al3S2
3)  AlS3
4)  Al3S
11- كدام واكنش از نوع جانشيني يگانه است؟
1)پودر گوگرد با آهن                           2)سديم هيدرو اكسيدوهيدروكلريك اسيد
3) پودر منيزيم در سولفوريك اسيد          4) تشكيل امونيياك از هيدروژن و نيتروژن
12- كدام واكنش از نوع جانشيني دوگانه است؟
1) Ca2++Cu                         2+            Ca+Cu
2) FeS(s)+2H+(aq)                  Fe2++H2S(g)
3) Cl2(g)+2HBr               Br2(aq)+2Hcl(g)
4) PH3(g)+o2(g)             p4o10(s)+H2O(g)
13-كدام جمله نادورست است؟
1)تعداد مولكولهاي دو مول H2O با CO2 برابر است
2)تعداد اتمهاي دو مول H2O با CO2 برابر است
3)جرم دو مولH2O  با جرم دو مول CO2 برابر است
4)جرم اكسيژن در دو مول H2O با جرم اكيسژن در يك مول CO2 برابر است
14- 1022×01/3 عدد از يك اتم تقريبا 2 گرم جرم دارد اين اتم كدام است؟
1) Mg=24
2) K=39
3) Al=27
4) Na=23
15- 1021×04/12 مولكول بخار آب در شرايط STP چند ميلي ليتر حجم دارد؟
H2O=18
الف: 336             ب: 448              ج: 338              د: 446
16- 6/5 ليتر گاز آمونياك در شرايط استاندارد چند گرم است؟ (NH3=17)
الف: 75/3       ب:4        ج: 25/4     د:5/4
17- براي تهيه 6/1ليتر گاز SO3 چند ليتر گاز SO2 را بايد سوزاند؟
الف: 4/0              ب: 8/0               ج: 6/1                د: 2/3
18- براي سوختن 4/0مول گاز بوتان چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط STP لازم است؟
وقتي در شرايط
الف: 6/28              ب: 2/33                ج: 5/69               د: 8/44
19- بر مبناي واكنش H2S+CuCL2                  CuS +2HCL(g)
STP مقدار 2/11 ليتر گاز H2S مصرف مي شود. چند گرم رسوب خواهيم داشت.
الف: 56           ب: 48             ج:42          د: 54          S=32   H=1     Cu=64
20- مخلوط 4گرم پودر آهن و 10گرم پودر گوگرد طبق واكنش
FeS            Fe+S                           S=32        Fe=56
حرارت داده مي شود چند گرم فراورده توليد مي شود؟
الف: 11     ب: 14     ج: 7          د: 8
21- از تجربه حرارتي 4/0 مول پتاسيم كلرات چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط STP حاصل مي گردد.
الف: 2/11              ب: 44/13            ج: 48/14               د: 4/22
22- براي تهيه ي 560 كيلوگرم آهنك زنده (كلسيم اكسيد)چند كيلوگرم سنگ آهك (كلسيم كربنات) 50% را بايد تجزيه كرد.            Ca=40      c=12     O=16
الف: 500              ب: 1000               ج: 1500               د: 2000
23- براي تهيه ي كود آمونيوم نيترات از واكنش NH3+HNO3                                3NH4NO استفاده مي شود، هر گاه 170كيلوگرم آمونياك را در مقدار كافي نيتريك اسيد حل كنيم و 600كيلوگرم كود توليد شود بازده اين واكنش چند درصد است؟                                               NH3=17        HNO3=63
الف:75%                ب: 70%                 ج: 65%                د: 60%
24- هر گاه 100ميلي ليتر محلول 1/0 مولار HCL را با 100ميلي ليتر محلول Ca(OH)2 1/0 مولار روي هم بريزيم محلول حاصل چه خاصيتي دارد و مولاريته آن چند است؟
الف: اسيدي 025/0          ب: اسيدي 05/          ج: بازي05/0      د: بازي025/0
25- يك اكسيد فلزي از گروه IIجدول تناوبي داراي 40%اكسيژن مي باشد اكسيد كدام عنصر مورد نظر است؟
الف: Be=7      ب: Ca=40    ج: Mg=24      د: Sr=81/5
26- كدام واكنش زير از انواع واكنش جانشيني دوگانه است؟
الف: گاز كلر با گاز هيدروژن              ب: آلومنيوم با آهن III اكسيد
ج: مسII نيترات با كلسيم                     د: سولفوريك يا منزيم هيدروكسيد
27- درصد جرمي اكسيژن در كدام اكسيد اكسيژن دار فسفر بيشتر داراست؟
الف: H3PO2       ب: H3PO3          ج: H3PO4         د: H2P2O7
28- اگر در ظرف سربازي مقدار20 گرم كلسيم كربنات را حرارت دهيم تا بر اساس واكنش CaCO3(S)          CaO(S)+CO2 تجزيه شود در لحظه اي كه 50% كلسيم كلسيم كربنات تجزيه شده. چندگرم جسم جامد داريم؟
الف: 2/21            ب: 6/15              ج: 2/31             د: 8/7
29- در فرمول ملكولي كلسيم نيترات نسبت تعداد اتم ها به تعداد عناصر كدام است؟
الف:                   ب:                   ج:             د:
30- مخلوط2/0 مول هليم و 1/0مول هيدروژن چند گرم جرم دارد؟
الف: 2/1             ب: 1                ج: 9/0              د: 4/1

31- در كدام مورد زير تعداد عناصر سازنده دو ماده داده شده برابر نيست؟
الف: سديم سولفات و آمونيوم هيدروكسيد             ب: سديم كلرات و آمونيوم برميد
ج: سديم نيترات و آمونيوم نيتريت                        د: سديم فسفات و آمونيوم كلريد
32- درصد جرمي آهن در آهن III سولفات كدام است؟
الف: 28              ب: 24               ج: 32                 د: 56
33- فرمول شيميايي كربن IV سولفيد كدام است؟
الف: CS             ب: C2S             ج: CS2            د: C2S3
34- سوختن كامل 02/0مول منيزيم چند گرم منيزيم اكسيد مي دهد؟
الف: 4/0           ب:21/0            ج: 16/0            د: 8/0
35- يك گرم گاز نئون بترتيب چند مول است و چند اتم دارد؟
الف: 1و23 10 × 01/3                  ب: 25/0 و 1023 × 01/3
ج: 5/0 و 1023 × 01/3                  د: 25/0 و 1023 × 5/1
36- بر مبناي H2S (aq) +CuCl2 (aq)          CUS (S)+2HCLAQ) در شرايط STP مقدار 2/11 ليتر گاز H2S در محيط واكنش حل مي شود. حداكثر چند گرم رسوب خواهيم داشت؟
الف: 56              ب: 48                ج: 42               د: 54
37- كدام مورد زير يك واكنش جانشيني دوگانه را نشان مي دهد؟
الف: 2NaHCO3            Na2CO3 + H2O + CO3
ب: Na2SO3 + S                 Na2S2O3
ج: Na2CO3 + SO2                Na2SO3 + CO2
د: C2H5CL + KOH                 KCL + H2O + C2H4
38- براي تهيه ي L 6/1 گاز SO3 چند ليتر گاز SO2‌را بايد سوزاند؟
الف: 4/0           ب: 8/0             ج: 6/1              د: 2/3
39- براي سوختن 4/0 مول گاز بوتان چند ليتر گاز اكسيژن لازم است؟ (در شرايط STP)
الف: 6/28            ب: 2/33               ج: 5/69             د: 8/44
40- در ظرفي به گنجايش L400 مخلوطي از اكسيژن و نيتروژن وجود دارد كه 12/0 آن اكسيژن است در اين شرايط چند گرم گاز اكسيژن وجود دارد؟ (اگر حجم هر مول گاز L24 فرض شود)
الف: 32              ب: 44                  ج: 52               د: 64
41- فرمول تجربي يك ماده ي آلي (CH3O) بدست آمده و در شرايط STP چگالي اين ماده ي گازي برابر 77/1گرم بر ليتر مي باشد فرمول مولكولي اين ماده چيست؟
الف: C2H60       ب: CH6O       ج: C2H3O             د: CH3O2
42- از واكنش 8/4گرم منيزيم خالص با محلول هيدرولريك اسيد مقدار را 8/3ليتر گار ليتر گاز هيدروژن شرايط STP بدست آمده است بازده اين واكنش را مشخص كنيد.
الف: 90%           ب: 85%        ج: 80%                   د: 75%

43- از واكنش دو مول بنزن با نيتريك اسيد كافي در شرايط مناسب76/137گرم نيتروبنزن توليد شده است بازده واكنش چند است؟
C6H6 + HNO3                   C6H5NO2 + H2O
الف:48%               ب: 50%                ج:52%               د: 54%
44- مقدار 2مول (17= NH3) را با مقدار كافي (38= F2) واكنش داريم چنانچه بازده واكنش 74% باشد Hf توليد شده چند گرم است؟
NH3(g) + 3F2(g)                  F3(g)+3HF(g)
الف: 89               ب: 90               ج: 91             د: 92
45- وقتي منيزيم به آرامي با اكسيژن وارد واكنش مي شود؟
الف: سوختن            ب: اكسايش              ج: تركيب             د: جانشيني
46- پودر روي در محلول آبي نقره نيترات حل مي شود جمع ضرائب دو طرف در واكنش موازنه شده چند است؟
الف: 4                   ب:5                   ج: 6                     د: 7
47- 50گرم فلز قليايي با آب توليدCC2800 گاز در شرايط STP كرده است جرم مولي فلز M چند است؟
الف: 48                 ب: 24                    ج: 40                  د: 42
48- در تركيب سديم هيدروژن كربنات (جوش شيرين) نسبت تعداد اتمها كدام است؟
الف: 1،1،1،3           ب: 3،2،1،1             ج: 3،1،2،1            د: 3،1،1،2
49- چنانچه در واكنش كلسيم،  با هيدروكلريك اسيد بازده واكنش 40%باشد و 5/0گرم كلسيم مصرف شئود چند گرم كلريد حاصل مي شود؟
الف: 222/0              ب: 333/0               ج: 444/0                  د: 555/0

50- در واكنش Fe3O4  + H2                Fe + H2O پس از موازنه نسبت مجموع مولهاي فرآورده به مجموع مولهاي واكنش دهنده كدام است؟
الف: 8/0             ب: 6/1             ج: 4/1                   د: 2/1
51- مقدار مولهاي حل شده NaCL در4/0ليتر محلول 5/0مولار ان چيست؟
الف: 2               ب: 2/0             ج: 4/0                   د: 02/2
52- وقتي CC5 محلول 2مولار سود را به كمك آب مقطر به CC100 برسانيم مولازريته آن ……………….. برابر مي شود.
الف:                   ب:                        ج:                د:
?
53- كداميك از واكنشهاي را از نوع تركيبي است؟
الف:  CaCO3                                ب:                  nH2=CH2
ج:               AgNO3 + ZnCL2         د:                 AL + H2SO4
54- در واكنش كه از تجزيه پتاسيم كلرات 5/80 گاز اكسيژن حاصل مي شود؟ چند گرم KCL توليد مي شود؟
الف:12               ب: 11                ج: 9             د: 7
55- پس از ايجاد جرقه در يك ظرف سربسته حاوي 2مول گاز هيدروژن و 2مول گاز اكسيژن چه موادي باقي مي ماند؟
الف: آب و هيدروژن                         ب: آب و اكسيژن
ج: هيدروژن و اكسيژن                      د: هر سه مورد
56- كدام تغيير از انواع فيزيكي است؟
الف: حل شدن گاز كربن دي اكسيد در آب
ب: حل شده گاز سولفور تري اكسيد در آب
ج: حل شدن قرص جوشان
د: حل شدن گاز اكسيژن در آب
57- در معادله زير پس از موازنه ضرائب N2وK2S به ترتيب چند است؟
KNO3 + S                K2S + SO2 + N2
الف: 1و2            ب: 2و4                ج: 2و2               د:1و1
58- در معادله زير پس از كامل شدن كدام ماده جايگزين جاخالي خواهد شد؟
CL2 + 2NaOH                 NaCL + NaCLO + …
الف: CL2O3       ب: NaOH               ج: H2O     د: HCL

+FeSO4
59- در معاله زير پس از موازنه نسبت مولي H2O2 به H2O چيست؟
H2SO4 + H2O2                    Fe2(SO4)3 _ 2H2O
الف:             ب:                  ج:                د:
60- عامل محدود كننده كدام است هرگاه CC10 نيتريك اسيد2 مولار را به CC25 KOH 1/0مولار اضافه كنيم؟
الف: HNO3      ب: KNO3              ج: KOH              د: H2O
61- كدام مورد كاربرد استوكيومتري را در زندگي نشان مي دهد؟
الف: كيسه هوا                    ب: كودشيميايي
ج: حفاظت لايه اوزن             د: كارايي موتورها
62- اكر فرض كنيم دانسيته آب در25درجه 15گرم برسانتيمترمكعب باشد هر ليتر آب در اين دما شامل چند مول است؟
الف: 5/55                ب: 5/55×2                ج: 55/5               د: 5/55×18
63- در CC10 محلول سولفوريك اسيد 005/0 مولار چند مول اسيد وجود دارد؟
الف: 005/0            ب:5-10×5             ج:    0001/0              د: 5-10×1
64- با افزايش CC100محلول mol /1 2/0 سود بر مقدار كافي سولفوريك اسيد چند گرم نمك حاصل مي شود؟
الف: 84/2                  ب: 71/2                 ج: 26/4                 د: 42/2
65- مهمترين كود شيميايي نيتروژن دار جهان كدام است؟
الف: NH4NO3         ب: NH4CL          ج: Ca3(PO4)2         د: HNO3
66- روش مناسب براي بهسوزي بنزين كدام است؟
الف: استفاده از اصول استوكيومتري              ب: استفاده از بنزين بيشتر
ج: تنظيم عملي نسبت هوا به سوخت             د: الف و ب
67- با توجه به آرايش الكتروني اتمهاي A تا D كدام جفت عنصر تركيبي با نسبت استوكيومتري 1 به 2 تشكيل مي دهد،
A={He}2S22P4     B={Ne}3S1
C={Ne}3S2  D={Ne}3S2-3P3
الف: AوB              ب: B و C               ج: A و C             د: D و C
68- از كاهش 187/1گرم از يك اكسيد فلزي با مقدار هيدروژن 054/1 گرم فلز توليد مي شود اين اكسيد كدام است؟
الف: Ag2O   ب: K2O             ج: CU2O          د: TI2O
69- براي موازنه نيم واكنشي كه در آن يون دي كرمات در محلول اسيدي به (lll)cr كاهش مي يابد به چه تعداد الكترون لازم است؟
الف: 1                 ب: 5                   ج: 6                  د:8
70- جرم 1020×04/9 ملكول xeFn برابر 311/0گرم است مقدار nچيست؟
الف: 2                 ب: 3                  ج: 4                  د:6
71- كدام فلز با سود غليظ گاز هيدروژن مي دهد؟
الف: Mg            ب:Cu                 ج: Fe             د: Al
72- در واكنش                    NaHSO4+HX   Nax+H2so4 به ازاء مصرف17/1 گرم Nax 02/ مول Hx بدست مي آيد جرم اتم Xكدام است؟
الف) 19   ب) 5/35   ج) 80   د) 127
73- 2/0مول هماتيت %80 چه مقدارچدن توليد مي كند؟     fe2o3=160
الف) 92/17   ب) 112/0  ج) 96/4  د) 792/1
74- 32/2 گرم از يك اسيد آلي يك ظرفيتي باml20 محلول سودمولار واكنش مي دهد جرم مولي اسيد چند است؟
الف) 58       ب) 74       ج) 116  د) 148
75- از واكنش g 2/1 اسيدي به فرمول كلي CnH2no2 با سديم   ml 224 گاز هيدروژن در شرايط STP آزاد مي شود فرمول ماده فوق كدام است؟
الف) CH2o2        ب) C3H6o2        ج) C2H4o2         د) C4H8o2
76- از l 48/4 گاز اتيلين در شرايط استاندارد چند مول اتيل الكل با راندمان %75 مي توان تهيه كرد؟
الف) 26/              ب) 225/                    ج) 2/                د) 151/
77- براي تهيه ml 200 محلول  g/L 7/0  نيتريك اسيد چند ml اسيد از شيشه اي كه روي آن مشخصات زيراست بايد برداشت ؟   M=63       P=80%      d=1/2g/l
الف) 2/1        ب) 3/1                ج) 4/1                 د) 5/1
78- هرگاه ml 10 محلول مولار سود را با ml 100 محلول مولار هيدروكلريك اسيد مخلوط كنيم محلول حاصل . . . . . . . .  است و مولاريتة Nacl . . . . . . .  است؟
الف) خنثي 091/         ب) خنثي 55/           ج) اسيدي 1/           د) قليائي 1
79- 3/12 گرم Mgso4.7H2O  را در 7/87 گرم H2o حل كنيم چگالي اين محلول      g/ml 06/1 است مولاريته اين محلول كدام است؟
الف) 49/               ب) 59/                ج) 62/                  د) 53/
80- از كاهش 55/4گرم Fe2o3 در كوره با مقدار اضافي H2  6/2 گرم آهن بدست مي آيد درصد بازده واكنش چند است؟
الف) 6/83            ب) 70               ج) 8/57                 د) 5/31
81- اسيد نيتريك تجارتي%70 HNo3 داردومابقي آب است چگالي اسيد  15/1  گرم بر سانتيمتر مكعب مي باشد مولاريته اسيد چند است؟
1
2
الف) 87/12                 ب) 5/11                ج) 25/10                  د) 49/8
82- براي اينكه مولاريته يك محلول          برابر شود بايد به هر ميلي ليتر آن چندml آب مقطر اضافه گردد؟
الف) ml 1               ب) ml 5                ج) ml 10                د) ml 20
83- نمونه اي به وزن 6 گرم شامل مخلوطي از caco3 وCuco4 حرارت مي دهيم تا واكنش زير در آن صورت گيرد هر گاه در اين واكنش جمعا g 68/4 ماده جديد حاصل شود درصد Caco3 در نمونه چند بوده است؟
CaCO3(s)                        Cao+co2
الف) %75                     ب)%76                    ج)%77                    د)%78
84- نمونه به وزن g 86/3 كه مخلوطي از CaCo3 و NaHCo3 است گرم كنيم تا دو تجزيه زير صورت گيرد هر گاه بر اثر تجزيه g36  H2o ،CaCo3 ? Cao+Co2       توليد شود چند گرم co2 توليد مي شود؟   2NaHCo3 ? Na2co3+co2+H2o
الف) 13/0                ب) 1/1 گرم                  ج) 15/گرم                 د) 2/گرم
85- هر گاه 90 گرم يخ از دمايc o5- بهc o o برسد به چند ژول گرما نياز دارد؟
(در صورتي كه ظرفيت گرمايي مولي يخ 08/37 c o mol  j/  باشد)
الف)925                   ب) 927                       ج) 929                         د) 931
86- كدام جمله نادرست است؟
الف) انرژي دروني يك جسم همان انرژي كل يك جسم است.
ب) تغيير انرژي دروني يك جسم تفاوت انرژي دروني واكنش دهنده و فرآورده است.
ج) انرژي كل يك جسم مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل آن است.
د) انرژي دروني فرآورده هميشه از واكنش دهنده كمتر است.
87- اگر سيستم روي محيط كار انجام دهد علامت كار . . . . . . . است زيرا . . . . . . .
الف) منفي- انرژي دروني سيستم كم مي شود.
ب) منفي  – انرژي دروني سيستم زيادمي شود.
ج) مثبت  – انرژي دروني سيستم زيادمي شود.
د)  مثبت  – انرژي دروني سيستم كم مي شود.
88- رابطه  E= q+w ?
الف) قانون اول كرمودنياسيك است.                  ب) قانون پايستگي انرژي است.
ج) هر دو                                                            د) هيچ كدام
89- در كدام مورد انرژي آزاد شده بيشتر است؟
الف) O2 (g) ?   2O(g)                      ب) 2O(g) ? O2(g)
ج) ? H2o(g) H2O(l)                     د) H2O(s) ? H2O(l)
90- بر اساس واكنش A2(g) +3B2(g) ? 2AB3(g)  تغييرات انرژي واكنش به ازاء تشكيل AB(g)         كدام است؟
الف)E ?             ب) E ?           ج) E ?            د) E ?
91- از سوختن 2/ گرم هيدروژن مولكولي18/24 و از سوختن 2/ گرم هيدروژن اتمي                 kj78/67 انرژي توليد مي شود آنتالپي پيوند H – H كدام است؟
الف: 2/440             ب: 8/435            ج: 5/864             د: 6/875
92- در دو ظرف با دماي يكسان به ترتيب CC100 و CC200 آب وجود دارد كدام مقايسه درباره مقدار انرژي دروني و متوسط سرعت حركت مولكولها درست است؟
الف: اولي بيشتر – اولي بيشتر              ب: دومي بيشتر – دومي بيشتر
ج: اول كمتر – هر دو برار                    د: دومي كمتر – هر دو برابر
93- اگر g20  آهن J24 انرژي دريافت كند و دماي آن °C10 افزايش يابد ظرفيت گرمايي مولي آهن كدام است؟
الف: 2/67                 ب: 112                  ج: 56                 د: 2/76
94- در كدام مورد انرژي مبادله شده برابر با گرماي تشكيل مولي فرآورده است؟
الف: H2 (g)+O2(g)                 H2O(g) +  O2(g)
ب:(g) H+Br                 HBr
ج: H2(g)+Cl2(g)                 2HCl(g)
(g)
د:   H2+    I2              HI
+187
H2(g)+Cl2(g)               2HCl(g)
95- انرژي پيوند H-Cl كدام است؟ (H-H=435Kj و Kj240= CL-CL)
الف: 431          ب: 253            ج: 862          د: 675
96- از نمودار زير كدام مورد را مي توان نتيجه گرفت؟
2AB
انرژي
الف: خود به خودي بودن
A2+B2
ب: غير خود به خودي بودن
پيشرفت
ج: گرماده بودن
د: گرماگير بودن
97- كدام فرآيند زير ممكن است در جهت عكس انجام پذير نباشد؟
الف: A(L)+AB(g)                 5C(g)+6D(g)+Q
ب: A2(g)+B2(G)                   2AB(G)+Q
ج:       3A(g)+2B(g)              3C(g)+Q
د: Q+A(g)            B(S)+C(g)
98- محتواي انرژي كداميك كمتر مي شود؟
الف: 2مول هيدروژن مولكولي               ب: 2گرم هيدروژن اتمي
ج: 1مول هيدروژن مولكولي                   د: 2/11ليتر ليتر هيدروژن مولكولي
+
99- با توجه به واكنش 2Mg+O2(g)            2Mgo_120kj كدام نتيجه صيحيح است؟
1- محتواي انرژي مواد اوليه كمتر از محصول است
2- محتواي انرژي يك مول اكسيد منيزيم به اندازه kJ602 كمتر از مواد اوليه است.
3- واكنش گرماگير است
4- ?E<0 و E1<e2
100- در كدام واكنش مي توان گرماي واكنش را در حجم ثابت اندازه گيري كرد؟
1- اضافه كردن محلول سولفات مس(ll) به محلول سود
2- اضافه كردن محلول هيدروكلريك اسيد به محلول سود
3- اضافه كردن پودر اهن به محلول مس(ll) سولفات
4- اضافه كردن محلول روي نيترات به محلول مسll) (سولفات
101- از تبديل g2 هيدروژن اتمي به ملكوليKj432 انرژي آزاد مي شود براي تبديل 2/0مول هيدروژن مولكولي به اتمي چند كيلوژول انرژي لازم است.
الف: 9/43                   ب: 85/26                 ج: 4/86                 د: 39/4
102- از سوختن 1مول كربن و 1مول گوگرد به ترتيب 393 و kj 296 انرژي آزاد مي شود تفاوت گرماي سوختن 4گرم از هر كدام چند است؟
الف: 37           ب: 131             ج: 94               د: 74
103- در كدام واكنش افزايش سطح انرژي و بي نظمي وجود دارد؟
الف:انرژي+ 3ZnSO4+2Al(s)          AL2(SO4)3+3Zn
ب:    2NO2(g)                 انرژي  N2O4(g)+
ج  :انرژي+ (L) Cu(s)+2H2SO4(aq)             CuSO4(aq)+SO2(g)+2H2O
د: H2(g)+Cuo(s)         CU(S)+H2O(g)+ انرژي
104- هر چه انرژي پيوند ………………… باشد آنتالپي آن ………………… است و شكستن پيوند به انرژي نياز ………………… دارد.
الف:كمتر – بيشتر – كمتر                 ب: بيشتر – كمتر – بيشتر
ج: بيشتر – بيشتر – كمتر                     د: بيشتر – بيشتر – بيشتر

105- گرماي تشكيل يك جسم مركب ……………….
الف: همواره منفي است
ب: به گرماي تشكيل مواد ساده اوليه بستگي دارد
ج: در هر دما فشاري ثابت است
د: به  ازاي يك مول در دما و فشار اتاق محاسبه مي شود
106- كدام نمودار واكنش Cl2(g)              2CL(g) مي باشد؟
انرژي پيشرفت
الف:                                              ب:

ج:                                                  ج:

107- كدام پديده با افزايش انرژي و بي نظمي همراه است؟
الف: حل شدن گازO2 در آب                  ب: مايع كردن هوا
ج: بخار شدن آب                                       د: يخ زدن آب

108- محتواي انرژي كدام ماده از همه كمتر است؟
الف: H2O(g)                      ب: H2(g)
ج: O2(g)                               د: H2O(l)
109- مقدار انرژي يك ماده به كدام عامل بستگي ندارد؟
الف:  جرم مولي               ب: نوع ماده              ج: مقدار ماده            د: دماي ماده
110- دماي ذوب فلز روي 419درجه سانتيگراد است هر گاه براي ذوب كردن 1گرم روي جامد در اين دما حدود 2000ژول گرما لازم باشد تفاوت انرژي يك مول روي جامد و مذاب در دماي ذوب چند است؟
الف: J120000           ب: J140000            ج: J65000          د: J130000
111- گرماي تشكيل SO2 و SO3 از گوگرد اكسيژن در يك شرايط معين به ترتيب      8/296- و 7/395- است تبديل SO2 به SO3 و………………….. و ……………………است
الف: گرماده و   HF<0 ?                 ب: گرماگير ?HF<0
ج: گرماده و ?HF>0                           د: گرماگير و ?HF>0
112- در واكنش 2NH3(g)+Q              N2(g)+3H2(g) كدام مورد درست است؟
و
الف:  ?H>0 و ?S<0      ب: ?H<0  و ?S<0
ج: ?S>0    ?H<0          د: ?H>0 و ?S>0
112- كدام گفته صحيح است؟
1- در واكنش خود به خودي هميشه ?H>0
2- گرماي يك واكنش در فشار ثابت يا  ?E برابر است
3- گرماي واكنش در حجم هاي ثابت همان ?H  است
4-در دماي بالا نقش عامل بي نظمي آشكارتر است
113- كدام واكنش خود خودي نيست
الف: سوختن الكل                             ب: واكنش سديم با آب در دماي معمولي
ج: انفجار گاز هيدروژن با جرقه           د: تجزيه اكسيد جيوه در برابر نور آفتاب
114- گرماي تشكيل آمونياك در واكنش N2(g)+3H3(g)              2NH3(g) چند كيلوژول بر مول است؟
الف: 90-                 ب: 120                 ج: 45-                 د: 150
Kg100
Kg60
115- با توجه به نمودار تشكيل هر مول تركيب با آزاد شدن چند كيلوژول انرژي همراه است؟

2AB
A2+B2
الف: 10+                   ب: 20-                   ج: 30+                    د: 040
116- مقدار      ?E  در سوال 114 چند Kj/mol است؟
الف: 90 +                  ب: 90 –                  ج: 95-                   د: 95+

117- با استفاده از جدول زير واكنش تهيه تتراكلريد كربن از گاز متان و كلر چند است؟
C-Cl Cl-Cl C-H H-Cl پيوند
91 58 98 103 انرژيkal/mol
الف: 112-                 ب: 216-              ج: 508+                 د: 736+
118- واكنش گرمازايي كه با كاهش بي نظمي همراه است مفروض است اين واكنش مي تواند؟
الف: با هيچگونه پيشرفتي همراه نباشد
ب: تا حدودي پيشرفت كرده و به حالت تعادل برسد
ج: در دماي پايين كاملاً يكطرفه باشد
د: كاملاً يكطرفه و با پيشرفت كامل همراه باشد
119- انحلال گاز آمونياك در آب با ……………….. سطح انرژي و ………………….. بي نظمي است.
الف: كاهش – افزايش              ب: افزايش – كاهش
ج: كاهش – كاهش                    د: افزايش – افزايش
120- با توجه به نمودار شكل مقابل نتيجه مي شود كه فرآيند انحلال خودبه خودي ماده …………………………
A
الف: Aگرما زا بوده و با افزايش بي نظمي همراه است
ب: A گرما زا بوده و با كاهش بي نظمي همراه است
ب: B گرماگير بوده و با افزايش بي نظمي همراه است
B
د: B گرماگير بوده و با كاهش بي نظمي همراه است
121- از آب نمي توان به عنوان مايع دماسنج استفاده كرد زيرا…………………………..
الف: آب در صفر درجه سانتيگراد منجمد مي شود
ب: در 100درجه سانتيگيراد به جوش مي آيد
ج: تغيير حجم آب با دما خطي نيست
د: قابليت روان شدن آب زياد است
122- گرماي ويژه يخ از آب كمتر است زيرا…………………………..
الف: حجم يخ بيشتر است
ب: دماي يخ كمتر است
ج: تعداد حركت آب كمتر است
د: تعداد حركت يخ كمتر است
123- كداميك خواص ترموديناميكي نيست؟
الف: فشار              ب: محتواي انرژي            ج: دما           د: چگالي
كداميك خواص شدني است؟
الف: چگالي             ب: فشار                  ج: انرژي جنبشي               د: حجم
124- كداميك خواص شدتي است؟
الف: چگالي             ب: فشار                  ج: انرژي جنبشي              د: حجم
125- در كداميك از واكنشهاي زير كار انجام شده مثبت است (در يك ظرف عايق يا پيستون روان)
الف: Zn(s)+2HCl (aq)                  ZnCL2(aq)+H2(g)
ب: 2NO2(g)              N2O4(g)+Q
ج:      2HCl(g)                 H2(g)+Cl2(g)
د:  NaOH(aq)+HCl(aq)                  NaCl(aq)_H2O(L)
126-  در كداميك از واكنشهاي زير در يك ظرف سرباز   ?H   با    ?E   برابر است؟
Q+
الف: 2NO2(g)                N2O4(g)+Q
ب: N2O4(g)                   2NO2(g)
ج: Fe+CuSO4                   FeSO4(aq)+Cu(s)
د: Zn(S)+2HCl(aq)                    ZNCl2(aq)+H2
127- كداميك تابع حالت نيست؟
الف: W                ب: E                 ج: H                د: F
128- گرماي تشكيل كداميك از مواد زير صفر است؟
الف؟ CH4(g)      ب: C(s)            ج: Hg(g)          د: CO2(s)
129- كدام رابطه بين مقادير ?H را در سه واكنش مقابل درست است؟
S(s)+O2(g)               SO2(g) ?H1

SO2(g)+    O2(g)               SO3(g)  ?H2
SO3             S+      O2 ?H3
الف: ?H3=?H1+?H2
ب: ?H1=?H2+?H3
ج: ?H3=-(?H1+?H2)
د: -?H3=-?H1+?H2
130- هرگاه در يك واكنش شيميايي ?H<0 و ?S<0 در اين صورت
الف: در هر دمايي خود به خودي است
ب: هيچگاه خود به خودي نيست
ج: در دماي بالا خود به خودي است
د: در دماي پايين خود به خودي است

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
محل تبلیغات
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code