آزمایشگاه شیمی

تهیه شناساگرهای آزمایشگاهی

تهیه شناساگرهای آزمایشگاهی

 

تهیه شناساگرهای آزمایشگاهی در این پست از سایت جم شیمی به معرفی روش تهیه انواع شناساگرهای آزمایشگاهی می پردازیم

۱- تهیه آب آهک

۵گرم اکسید کلسیم رادر۱۵۰میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است۰
۲- تهیه محلول لوگل
برای تست نشاسته، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته یک گرم یدورپتاسیم را با ۲۵/۰ گرم ید جامد مخلوط کرده و در۱۰۰سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.
۳-تهیه محلول ید
برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته ۲۵/۰ گرم ید جامد را در ۱۰۰سی سی الکل صنعتی حل می کنیم
۴-تهیه محلول تورنسل
معرف اسیدهاو بازها

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به ۱۰۰سی سی می رسانیم.

۵-تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

معرف اسید و بازها

یک دهم گرم آن را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل می کنیم.

۶-تهیه محلول فنل فتالئین

۲گرم پودر فنل فتالئین رادر۵۰سی سی الکل حل کرده با آب مقطر به۱۰۰سی سی می رسانیم.

۷-تهیه محلول نیترات نقره

برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و…

یک گرم پودر نیترات نقره را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل می کنیم و در شیشه های تیره نگهداری مس کنیم.

۸-تهیه محلول گیمسا

برای رنگ آمیزی گلبول های سفید

یک گرم پودر گیمسا را با ۶۰ سی سی گلیسیرین مخلوط نموده و به مدت ۱ساعت در گرم خانه ۶۰ درجه گرما نگهداری می کنیم. پس از خروج ۶۶ سی سی الکل متیلیک ۹۷درجه به به آن اضافه می کنیم. این محلول به نام محلول ذخیره گیمسا است . به هنگام استفاده ۵/۲سی سی از این محلول را با ۳سی سی الکل متیلیک مخلوط کرده و ۱۰۰ سی سی آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

۹- تهیه محلول فوشین قلیایی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت ۵ ثانیه

یک گرم فوشین قلیایی را در۱۰۰سی سی الکل۹۵ درجه حل کرده و ۱۰۰سی سی آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

۱۰- تهیه محلول کارمن زاجی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت ۱۵دقیقه

برای رنگ کردن بافت های سلولزی به مدت ۲-۱دقیقه در یک بشر به حد اشباع زاج پتاس در آب حل می کنیم و بوسیله چراغ الکلی آن را به جوش می آوریم سپس یک گرم کارمن قرمز را در هاون سایئده به زاج در حال جوش اضافه می کنیم.۱۰دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن آن را با کاغذ صافی، صاف کرده و چند قطره اسید فنیک (برای جلوگیری از فساد) به آن اضافه می کنیم.

۱۱- تهیه چسب نشاسته

یک گرم نشاسته را در ۱۰۰سی سی آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

۱۲- تهیه آب ژاول

برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلرید سدیم می دهد

۱۳٫ تهیه محلول سولفات مس

برای شناخت پروتئین

یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در cc 100 آب مقطر حل می کنیم .

۱۴٫ تهیه سولفات مس بدون آب

حدود ۵ گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله آنقدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

۱۵٫تهیه محلول سود ۱۰%

برای تست پروتئین

۱۰ گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده سپس آنرا در۱۰۰ آب مقطر حل کرده و خوب بهم می زنیم .

۱۶ . تهیه محلول پتاس ۵%

co2 برای جذب

۲۰ گرم پتاس جامد را وزن کرده و آن را در ۴۰۰ سی سی آب حل می کنیم.

۱۷- تهیه اسید کلریدریک ۵/۰ نرمال

۵۰۰سی سی آب مقطر را با ۵/۲۱ سی سی اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

۱۸- تهیه اسید کلریدریک ۱ نرمال

۱۰۰سی سی اب مقطر را با۱/۸ سی سی اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

۱۹- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

برای دفع Co2

۵ گرم بیکربنات پتاسیم را در ۱۰۰سی سی آب مقطر حل می کنیم.

۲۰- تهیه آبی تولوئیدین

برای رنگ آمیزی کرو موزوم ها

نیم گرم پودر آن را در۱۰۰سی سی آب مقطر حل می کنیم.

۲۱- تهیه استو کار من

برای رنگ آمیزی کروموزم ها

یک گرم کارمن را در ۵۵ سی سی آب مقطرمی جوشانیم.

۲۲- تهیه برم تیمول بلو

یک گرم پودر برم تیمول را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیک به آن اضافه می کنیم.

۲۳- تهیه بلودومتیل

نیم گرم پودر تجاری بلودومتیل را در یک لیتر آب مقطر حل می کنیم.

۲۴- تهیه سبز ید

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در۳۰ ثانیه

یک گرم سبز ید را در۱۰۰سی سی الکل ۷۰ درجه حل می کنیم.

۲۵- تهیه محلول گلوکز%۱

یک گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به۱۰۰ سی سی می رسانیم.

۲۶- تهیه کشت مخمر

یک گرم پودر گلوکز را در ۱۰۰ سی سی آب حل کرده یک قاشق چایخوری خمیرترش نان به آن اضافه کنید و هم بزنید.این ظرف را به مدت یک ساعت در حرارت۳۷درجه قراردهید.

۲۷- تهیه کشت پارامسی

مقداری یونجه را درظرفی خیس کرده(بهتر است یونجه ها رادریک تا دو هفته قبل از آزمایش خیس کرد و در حرارت هوای آزمایشگاه قرارداد.)

۲۸- تهیه محلول پپسین

۶ گرم پودر پپسین رادر۱۵۰سی سی آب درون یک بشر کوچک حل می کنیم.

۲۹- تهیه معرف بیوره

۴ گرم سود را در۵۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم سپس۳ گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن ۵ گرم یدور پتاسیم به محلول ۹گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

۳۰- تهیه محلول قرمز کنگو

برای رنگ کردن بافت های سلولزی

یک گرم پودر آن را در ۱۰۰سی سی آب مقطر حل می کنیم.

۳۱- تهیه قرمز خنثی

برای مشاهده واکوئل های درپارامسی

یک گرم پودر آن را با ۱۰۰ سی سی آب مقطر مخلوط کرده و به هم زده تا محلول یک در صد بوجود بیاید .

۳۲- تهیه محلول فیکساتور

برای نگهداری بافت های گیاهی در ان مقدار ۱۵۰ سی سی الکل ۹۰ درجه را با مقدار ۱۰۰ سی سی فرمل ۵% مخلوط کرده بعد مقدار ۵۰ سی سی گلیسیرین به آن می افزاییم .

۳۳- تهیه محلول سبز متیل

برای رنگ کردن بافت های چوبی گیاهان در مدت ۳۰ ثانیه

یک گرم پودر تجارتی را در ۱۰ سی سی الکل ۷۰ درجه حل کرده و با آب مقطر حجم آن را به ۱۰۰ سی سی میرسانیم .

۳۴- تهیه محلول بندکیت کیفی

۱۷۳ گرم سیترات سدیم و ۱۰۰ گرم کربنانت سدیم بی اب را در۸۰۰ سی سی آب مقطر به کمک گرما حل می کنیم . در ظرف دیگری ۳/۱۷ گرم سولفات مس متبلور در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل کرده به تدریح به محلول سیترات کربنات اضافه می کنیم و حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم.

۳۵- تهیه فهلینک

برای شناخت گلو کز

۳۴ گرم سولفاد مس متبلور را در مقدار کمی اب مقطر به کمک حرارت حل کرده و حجم ان را به۵۰۰ سی سی می رسا نیم.

۳۶- تهیه فهلینگ

برای شناخت گلوکز

۱۷۳ گرم تارتارات سدیم و پتاسیم را (نمک راشل) در کمی آب حل کرده و ۱۰۰سی سی سود ۱۵% بدان می افزائیم و حجم محلول را به ۵۰۰ سی سی می رسانیم.

۳۷- تهیه محلول بیسمارک

یک گرم پودر قهوه ای بیسمارک را در۱۰۰سی سی الکل ۸۰ درجه حل می کنیم.

۳۸- تهیه اسید کلریدریک رقیق

اسید کلریدریک ۳۷% را توسط یک استوانه مدرج برداشته داخل بشر حاوی ۱۵۰ سی سی آب مقطر می ریزیم . این اسید برای آزمایش هضم پروتئین می باشد .

۳۹- تهیه محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

۱/. گرم نمک طعام ، ۵/۳ گرم سولفات سدیم ، ۲۵/. گرم کلرور جیوه ، حجم آنها را با آب مقطر به ۱۰۰ سی سی می رسانیم .

۴۰- محلول ۳۰% کلرور کبالت

برای مشاهده اثر روزنه ها

۳۰ گرم بلور کلرور کبالت را با ۱۰۰ سی سی آب مقطر پس از حل کردن آن را صاف می کنیم .

۴۱- تهیه سود رقیق

برای هضم پروتئین ها

۴ گرم سود را در مقداری آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم .

۴۲- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

به ۳ سی سی محلول نیترات نقره ۳ قطره محلول سود اضافه کنید . رسوب قهوه ای رنگ Hg2o تولید می شود .سپس محلول آمونیاک به آن بیافزایید تا رسوب حل شود .

۴۳- تهیه معرف شیف

۱/. گرم فوشین در ۱۰۰ سی سی آب مقطر به این محلول گاز so2 سولفیت سدیم و کمی Hcl اضافه می کنیم .

۴۴- تهیه محلول لوکاس

برای تشخیص انواع الکل ها

۱۷گرم کلرید روی بدون آب مذاب شده را در ۵/۱۱ میلی لیتر محلول Hcl ۳۷% حل کرده و به هم زده و بعد در دسیکاتور خشک شده و دیگر بخارات اسید از آن بلند نشود استفاده می کنیم.

4.8/5 - (233 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا