آزمایشگاه شیمی

آزمايشهاي شیمی سال دوم دبیرستان (قسمت2)

آزمايشهاي شیمی سال دوم دبیرستان

آزمايش(5): آزمايش شعله:

وسايل و مواد لازم: ميلة باريكي از آلياژ نيكروم (به جاي آن مي توان سيم نازك آهن بكار برد، نمك كلريد از فلزهاي ليتيم، سديم، پتاسيم، كلسيم، باريم، مس، هيدروكلريك‌اسيد

دستوركار:

1ـ مقدار كمي از نكهاي مورد نظر را بر روي يك شيشه بريزيد و نام هر يك را در كنار آن يادداشت نمائيد.

2ـ مقدار كمي HCL غليظ را بر روي هر نمونه بريزيد تا نمك را در خود حل نمائيد.

3ـ يك انتهاي ميلة فلزي را در هر نمونه به ترتيب فرو برده و به قسمت‌آبي شعلة نزديك نمائيد.

4ـ رنگ شعله را به همراه نمك استفاده در جدول مقابل يادداشت نمائيد.

5ـ ميله را در نمونه مجهول فرو برده و به شعله نزديك نمائيد، از روي رنگ نمونه را پيش بيني نمائيد.

رنگ شعله

نمك فلز

ك

آ

ليتيم

Li

سديم

Na

پتاسيم

K

كلسيم

Ca

باريم

Ba

مس

Cu

استرانيم

Sr

مجهول

مجهول

——————————- جلسه دوم ——————————-

آزمايش (1) : بررسي واكنش پذيري فلزهاي گروه اول (K , Na , Li)

وسايل و مواد لازم: لوله آزمايش3عدد، جالوله اي آزمايش، آب ، مقدار كمي از فلزهاي ليتيم، سديم، پتاسيم.

دستوركار:

1ـ سه لولة آزمايش را تا 4/1 حجم آن با آب پر كنيد و در جالوله‌اي قرار دهيد.

2ـ به هر كدام به ترتيب از راست به چپ، به اندازه دانه عدسي، فلزهاي ليتيم، سديم و پتاسيم، به طور همزمان بياندازيد و مشاهده هاي خود را يادداشت نمائيد.

3ـ اگر دوباره به لوله محتوي سديم، تكه كوچك ديگري سديم اضافه نمائيم و گاز آن را بررسي نمائيم، نوع گاز را مشخص نمائيد.

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با آب بيشتر است، پس فعاليت كداميك بيشتر است.

5ـ واكنشهاي شيميايي انجام گرفته در هر كدام را بنويسيد.

آزمايش (2): واكنش پذيري فلزهاي گروه دوم جدول تناوبي عناصر (Ca , Mg)

وسايل و مواد مورد نياز: جالوله اي آزمايش، لولة آزمايش 2 عدد، محلول غليظ هيدروكلريك اسيد، نوار منيزيم، كلسيم تازه.

دستوركار:

1ـ دو لولة آزمايش را تا 4/1 حجم آن با هيدروكلريك‌اسيد پر كنيد.

2ـ لوله هاي آزمايش را در جالوله‌اي قرار داده و تكه هاي كوچكي از دو فاز منيزيم و كلسيم را همزمان به دو لوله بياندازيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

3ـ تكه چك ديگري از نوار منيزيم را در لولة آزمايش منيزمي بياندازيد و انگشت خود را روي دهانة لوله قرار دهيد. هنگامي كه انگشتان را برداشته‌ايد (پس از احساس كردن فشار گاز) كبريت شعله وري را به دهانة لوله نزديك نمائيد. مشاهدة خود را يادداشت نمائيد.

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با HCL بيشتر است، روند فعاليت گروه دوم را مشابه اين دو عنصر بيان نمائيد.

5ـ واكنش شيميايي اين دو عنصر با HCL را نوشته و گاز آزاد شده را بيان كنيد.

آزمايش (3) مقايسه و بررسي فعاليت شيميايي هالوژنها

وسايل و مواد مورد نياز: لولة آزمايش ß 9 عدد، جالوله اي، بالن حجمي CC500ß 3 عدد، استوانة مدرج، پتاسيم كلريد پتاسيم برميد. پتاسيم يديد مايع سفيد كننده‌ (وايتكس) محلول غليظ هيدروكلريك‌اسيد (HCL) پتاسيم يدات، پتاسيم برمات بشر، CC200، ترازو

دستوركار:

 

1ـ5/7 گرم KCL را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

2ـ 12 گرم KBr را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

3ـ 17 گرم KI را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

4ـ 100 ميلي ليتر مايع سفيد كننده را به كمك استوانة مدرج برداريد و به درون يك بشر CC200 بريزيد و سپس به آن 75 ميلي ليتر محلول ليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب كلر تهيه شود.

5ـ 150 ميلي ليتر از محلول KBr را به كمك استوانة مدرج برداريد و به درون يك بشر CC200 بريزيد، پس از گرم 3KBro 2 ميلي ليتر محلول غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب برم تهيه شود.

6ـ 150 ميلي ليتر آب را به كمك استوانه مدرج برداريد به درون يك بشر CC200 بريزيد، به آن مقدار كمي 3KIo ، 2 قطره محلول KI، 25 ميلي‌‌ليتر محلول غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب يد تهيه شود.

7ـ سه دستة سه تايي (9عدد) لولة آزمايش را به طور جداگانه در جالوله‌اي قرار دهيد و به ترتيب 10 ميلي ليتر محلول KBr , kcl،KI را به درون هر لوله آزمايش بريزيد.

8ـ به سه لولة آزمايش محتوي محلول kcl به ترتيب 10 ميلي ليتر آب كلر، ، 10 ميلي ليتر آب برم، 10 ميلي ليتر آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

9 ـ به سه لولة آزمايش محتوي محلول KBr به ترتيب 10 ميلي ليتر آب كلر، 10 ميلي ليتر آب برم، 10 ميلي ليتر آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

10ـ به سه لولة آزمايش محتوي KI به ترتيب 10 ميلي متر آب كلر،10 ميلي‌ليتر آب برم، 10 ميلي ليتر آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

11ـ در ميان هالوژنها، كداميك كمترين و كداميك بالاترين واكنش پذيري (فعاليت) را دارا مي باشد، آنها را بر اساس فعاليت مرتب نمائيد.

———————————– جلسه سوم —————————————

آزمايش (1): بررسي روندهاي تناوبي عناصر در جدول تناوبي

آ: بررسي روند تغيير نقطه ذوب عناصر با افزايش عدد اتمي در گروه اول اصلي (ص51 كتاب درسي) ب: بررسي روند تغيير

شعاع اتمي در گروهها و دوره ها(ص3-52 كتاب درسي)

پ: بررسي روند تغيير انرژي يونش عناصر (ص53، شكل 9 كتاب درسي) ت: بررسي روند تغيير الكترونگاتيوي عناصر در گروهها و دوره ها(ص54 شكل 10 كتاب درس)

آزمايش(2)؛ واكنش سديم مذاب و گاز كلر، حاشيه كتاب درسي ص61

وسايل و مواد لازم: ارلن پيركس، لوله پلاستيكي رابط، سديم، گاز كلر (با اثر HCL بر مايع سفيد كننده تهيه مي شود.) استوانه مدرج ـ بوتة فازي پنس، چراغ گاز، سه پايه ، توري نسوز، گيرة بوته

دستوركار:

1ـ در يك لرلن CC5 مايع سفيد كننده (Naclo) بريزيد تا در يك واكنش گاز كلر توليد شود.

3ـ در يك بوتة فازي، سديم (يك يا چند دانه عدسي) قرار داده و با شعله چراغ گاز آنرا حرارت دهيد تا ذوب شود.

4ـ سديم مذاب بوته فازي را به كمك گيره به درون ارلن منتقل نموده و واكنش مشاهده شده را بنويسيد؟

آزمايش(3) بررسي رسانايي الكتريكي محلولها

وسايل و مواد لازم: كليه وسايل يك مدار الكتريكي ساده، همزن شيشه‌اي، چهار عدد بشر CC50، سديم كلريد، گلوكز، آب مقطر.

دستور كار: مشابه آزمايش4 جلسة اول، اول دبيرستان

امتیاز: 5.0/5 از 1 رای.
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا