آموزش شیمی 4

آبکافت (هیدرولیز)

آبکافت  (هیدرولیز)  

نمک هاکه درنتیجه واکنش یک اسید با باز تشکیل می شوند حاصل یون های مثبت باز با یونهای منفی اسید می باشند ،که ضمن انحلال درآب این یون ها را آزاد می نمایند.

به واکنش این یون ها با آب هیدرولیز گفته می شود . هیدرولیز نمک هامعمولاباعث تغییر  PH  محلول می شود .زیرا نمک هاحاصل از

آ – اسیدقوی –  بازقوی          ( NaOH(aq)+ HCl  (aq)   —->    H2O(l) +   Na+ Cl-(aq

ب ـ اسیدقوی- بازضعیف                                     ( NH3(g)+ HCl  (g)   —->   NH4Cl(g

 پ – اسیدضعیف – بازقوی

              ( NaOH(aq)+ CH3COOH  (aq)   —->    H2O(l) +   Na+ CH3COO- (aq

 ت ـ اسیدضعیف ـ بازضعیف                                               HF  +  NH3  —–>  NH4F

می باشند .

کاتیون هاوآنیون های حاصل ازاسید وباز قوی درمحلول آبی پایداربوده وآبکافت نمی شوند درنتیجه محلول این گونه نمک ها باعث تغییر PH  محلول نمی شوند  . اما کاتیون هاوآنیون های حاصل ازاسید و باز ضعیف   به صورت زیر با آب برهم کنش داده  و PH  محلول راتغییر می دهند .

                                                            ( A-(aq)  + H2O (l) —–> HA  (aq)+ OH-(aq

                                                ( M+(aq)  + 2 H2O (l) —–> MOH  (aq)+ H3O +(aq

به این ترتیب محلول نمک های دسته اول  خنثی و دارای ( ۷= PH )ومحلول نمک های دسته دوم اسیدی

( ۷ >  PH    ) ومحلول نمک های دسته سوم بازی و(۷ < PH   ) ومحلول نمک های دسته چهارم باتوجه به    Ka  و  یا Kb   می تواند اسیدی و یا بازی و یا خنثی باشند.      Ka >Kb         PH < ۷

                                                                                  Ka =Kb         PH = ۷

                                                                                                              Ka ۷

درآزمایشگاه ازدستگاهی به نام  PH سنج برای اندازه گیری PH  محلو ل ها استفاده می شود. PH سنج  وسیله الکترونیکی می باشد که به کمک یک الکترود شیشه ای (  الکترود مرجع حاوی کالومل سیرشده      Hg2Cl2 )به طور مستقیم PH  محلول را نشان می دهد .

این الکترود رادرمحلولی که می خواهیم PH  آن رااندازه بگیریم وارد نموده پتانسیلی که به وسیله الکترود پدید می آید ، توسط یک میلی ولت سنج اندازه گیری می شود. این ولتاژ یک تابع خطی از PH  است همین رابطه است که به مااین امکان را می دهد تا PH  سنج  رامستقیما به جای میلی ولت با واحدهای  PH  درجه بندی نماییم.

باکلیک کردن دراینجا  PH  چنداسید ،  باز  و نمک را درغلظت های مختلف اندازه گیری نمایید.

و قدرت اسیدها و بازها را مقایسه کنید.

آیا حجم محلول نیز اثری بر PH  می گذارد؟

4.9/5 - (173 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا