مواد دود زا

  • مواد دود زا

    مواد دود زا مواد پیروتکنیک به چند دسته تقسیم می شوند که شامل دودزاها ، منورها،رسامها، موادتولیدکننده صوت و… است.

    بیشتر بخوانید »