خانه / صفحه اولصفحه 20

صفحه اول

مقایسه ظرفیت گرمایی آب در سه حالت مایع، یخ و بخار آب

مقایسه ظرفیت گرمایی آب در سه حالت مایع، یخ و بخار آب

ظرفیت گرمایی مقدار گرمایی است که به یک جسم داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتی گراد افزایش یاید. برای آب ظرفیت گرمایی در حالت های فیزیکی مایع، جامد و گاز یعنی آب و یخ و بخار آب متفاوت می باشد و یکسان نیست. در ادامه از جم …

ادامه مطلب

نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها

نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها

ایزوتوپ چیست؟ اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوتی دارند. تفاوت ایزوتوپ ها به دلیل تفاوت در تعداد نوترون های هسته ی آن ها می باشد. در ادامه از جم شیمی نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها و همین …

ادامه مطلب

نکات مهم و کنکوری سلول های سوختی هیدروژن و اکسیژن

نکات مهم و کنکوری سلول های سوختی هیدروژن و اکسیژن

سلول سوختی Fuel Cell ساختاری همانند سلول گالوانی دارد. در رایج ترین سلول سوختی، گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به صورت کنترل شده واکنش می دهد و بخش قابل توجهی از انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. هر سلول سوختی سه جزء و قسمت اصلی دارد که شامل یک غشا، …

ادامه مطلب

نکات کنکوری سلول دانز برای تولید فلز سدیم

نکات کنکوری سلول دانز برای تولید فلز سدیم

سلول دانز Downs Cell دستگاهی است که از طریق برقکافت و الکترولیز سدیم کلرید NaCl مذاب در صنعت، فلز سدیم را می توان از آن تولید و استخراج کرد. فرایند دانز اولین باز در سال 1921 توسط شرکت دوپونت برای تولید فلز سدیم خالص ابداع گردید. در ادامه از جم شیمی …

ادامه مطلب