آزمایشگاه شیمی

روش تولید انواع گازها در آزمایشگاه شیمی

روش تولید انواع گازها در آزمایشگاه شیمی

واکنش روش واکنشگر گاز
Ca(OH)2 + 2NH4Cl → ۲NH3+ CaCl2 + 2H2O به آرامی مخلوطی از  آمونیوم کلرید و کلسیم هیدروکسید حرارت دهید. آمونیوم کلراید

کلسیم هیدروکسید

آمونیاک (NH3)
2HCl + CaCO3→ CO2 + CaCl2+ H2O اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵  -۱۰ گرم پودر سنگ مرمر اضافه کنید. کلسیم کربنات ( تراشه مرمر) اسیدهیدروکلریک ۵ مولار کربن دی اکسید (CO2)
6HCl + 2KMnO4+ 2H+ → ۳Cl2 + 2MnO2 + 4H2O + 2K+ با احتیاط قطره قطره اسید هیدروکلریک غلیظ را بر روی مقدار کمی از بلورهای پرمنگنات پتاسیم (در ظرف) اضافه کنید پتاسیم پرمنگنات غلیظ .

هیدرو کلریک اسید

کلر (Cl2)
2HCl + Zn → H2+ ZnCl2 اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵-  ۱۰ گرم قطعات روی گرانول اضافه کنید.. روی (گرانول)

اسیدهیدروکلریک ۵ مولار

هیدروژن (H2)
2NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + 2HCl به آرامی اسید سولفوریک به سدیم کلرید جامد اضافه کنید. سدیم کلراید غلیظ.

اسید سولفوریک

هیدروژن کلراید (HCl)
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 1 قسمت سدیم استات با ۳ قسمت نوشابه آهک مخلوط کنید. در لوله آزمایش پیرکس خشک یا فلاسک حرارت داد شود. سدیم استات (بی آب)

سود و آهک

متان (CH4)
2NH3 + 3CaOCl2→ N2 + 3H2O + 3CaCl2 تکان دهید ۲۰ گرم هیپوکلرایت کلسیم با ۱۰۰ میلی لیتر آب به مدت چند دقیقه، سپس صاف نموده  و ۱۰ میلی لیتر آمونیاک غلیظ  به آن اضافه کنید و مخلوط را حرارت دهید. خیلی با احتیاط رفتارشود! کلرامین و و مواد منفجره نیتروژن و تری کلرید تولید می شود. آمونیاک، کلسیم، هیپوکلرایت (پودر سفید کننده) نیتروژن (N2)
5 O2 + 4 P → P4O10 بشر بزرگی را بر روی فسفر مشتعل قرار دهید، اکسیژن با فسفر ترکیب شده و پنتا اکسید فسفر تشکیل می دهد که با بخارآب هوا تولید اسید فسفریک می کند که بر جداره بشر می نشیند گاز باقی مانده نیتروژن است. هوا
فسفر مشتعل (و یا آهن حرارت داده شده یا مس)
نیتروژن (N2)
Cu + 4HNO3 → ۲NO2 + Cu(NO3)2 + 2H2O نیتریک اسید غلیظ را به

۵- ۱۰ گرم مس اضافه کنید.

مس

نیتریک اسید ۱۰ مولار

نیتروژن دی اکسید (NO2)
3Cu + 8HNO3 → ۲NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O نیتریک اسید ۵ مولار را به ۵ – ۱۰ گرم مس اضافه کنید. مس

نیتریک اسید ۵ مولار

نیتروژن منواکسید

(NO)

NH4NO3 → N2O + 2H2O  ۱۰ گرم پودر سدیم نیترات و ۹ گرم آمونیوم سولفات را مخلوط کنید. گرمازاست. سدیم نیترات

آمونیوم سولفات

نیترواکسید (N2O)
2H2O2 → ۲H2O + O2 هیدروژن پراکسید را حدود ۵ گرم به دی اکسید منگنز اضافه کنید. ۶٪ هیدروژن پراکسید
دی اکسید منگنز (کاتالیزور)
اکسیژن (O2)
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2+ O2 حرارت دادن پتاسیم پرمنگنات جامد پتاسیم پرمنگنات اکسیژن (O2)
Na2SO3 + 2HCl → SO2 + H2O + 2NaCl هیدروکلریک اسید رقیق را به ۵ – ۱۰ گرم سدیم سولفیت (یا بی سولفیت) اضافه کنید. سدیم سولفیت (یا سدیم بی سولفات) ۲مولار هیدروکلریک اسید سولفورو دی اکسید (SO2)

تهیه توسط آقای خلیل دهقان

واکنش روش واکنشگر گاز
Ca(OH)2 + 2NH4Cl → ۲NH3+ CaCl2 + 2H2O به آرامی مخلوطی از  آمونیوم کلرید و کلسیم هیدروکسید حرارت دهید. آمونیوم کلراید

کلسیم هیدروکسید

آمونیاک (NH3)
2HCl + CaCO3→ CO2 + CaCl2+ H2O اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵  -۱۰ گرم پودر سنگ مرمر اضافه کنید. کلسیم کربنات ( تراشه مرمر) اسیدهیدروکلریک ۵ مولار کربن دی اکسید (CO2)
6HCl + 2KMnO4+ 2H+ → ۳Cl2 + 2MnO2 + 4H2O + 2K+ با احتیاط قطره قطره اسید هیدروکلریک غلیظ را بر روی مقدار کمی از بلورهای پرمنگنات پتاسیم (در ظرف) اضافه کنید پتاسیم پرمنگنات غلیظ .

هیدرو کلریک اسید

کلر (Cl2)
2HCl + Zn → H2+ ZnCl2 اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵-  ۱۰ گرم قطعات روی گرانول اضافه کنید.. روی (گرانول)

اسیدهیدروکلریک ۵ مولار

هیدروژن (H2)
2NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + 2HCl به آرامی اسید سولفوریک به سدیم کلرید جامد اضافه کنید. سدیم کلراید غلیظ.

اسید سولفوریک

هیدروژن کلراید (HCl)
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 1 قسمت سدیم استات با ۳ قسمت نوشابه آهک مخلوط کنید. در لوله آزمایش پیرکس خشک یا فلاسک حرارت داد شود. سدیم استات (بی آب)

سود و آهک

متان (CH4)
2NH3 + 3CaOCl2→ N2 + 3H2O + 3CaCl2 تکان دهید ۲۰ گرم هیپوکلرایت کلسیم با ۱۰۰ میلی لیتر آب به مدت چند دقیقه، سپس صاف نموده  و ۱۰ میلی لیتر آمونیاک غلیظ  به آن اضافه کنید و مخلوط را حرارت دهید. خیلی با احتیاط رفتارشود! کلرامین و و مواد منفجره نیتروژن و تری کلرید تولید می شود. آمونیاک، کلسیم، هیپوکلرایت (پودر سفید کننده) نیتروژن (N2)
5 O2 + 4 P → P4O10 بشر بزرگی را بر روی فسفر مشتعل قرار دهید، اکسیژن با فسفر ترکیب شده و پنتا اکسید فسفر تشکیل می دهد که با بخارآب هوا تولید اسید فسفریک می کند که بر جداره بشر می نشیند گاز باقی مانده نیتروژن است. هوا
فسفر مشتعل (و یا آهن حرارت داده شده یا مس)
نیتروژن (N2)
Cu + 4HNO3 → ۲NO2 + Cu(NO3)2 + 2H2O نیتریک اسید غلیظ را به

۵- ۱۰ گرم مس اضافه کنید.

مس

نیتریک اسید ۱۰ مولار

نیتروژن دی اکسید (NO2)
3Cu + 8HNO3 → ۲NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O نیتریک اسید ۵ مولار را به ۵ – ۱۰ گرم مس اضافه کنید. مس

نیتریک اسید ۵ مولار

نیتروژن منواکسید

(NO)

NH4NO3 → N2O + 2H2O  ۱۰ گرم پودر سدیم نیترات و ۹ گرم آمونیوم سولفات را مخلوط کنید. گرمازاست. سدیم نیترات

آمونیوم سولفات

نیترواکسید (N2O)
2H2O2 → ۲H2O + O2 هیدروژن پراکسید را حدود ۵ گرم به دی اکسید منگنز اضافه کنید. ۶٪ هیدروژن پراکسید
دی اکسید منگنز (کاتالیزور)
اکسیژن (O2)
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2+ O2 حرارت دادن پتاسیم پرمنگنات جامد پتاسیم پرمنگنات اکسیژن (O2)
Na2SO3 + 2HCl → SO2 + H2O + 2NaCl هیدروکلریک اسید رقیق را به ۵ – ۱۰ گرم سدیم سولفیت (یا بی سولفیت) اضافه کنید. سدیم سولفیت (یا سدیم بی سولفات) ۲مولار هیدروکلریک اسید سولفورو دی اکسید (SO2)

4.9/5 - (113 امتیاز)
منبع مطلب

تهیه توسط آقای خلیل دهقان

به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا