خانه / بایگانی برچسب: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

بایگانی برچسب: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری واکنش های شیمیایی تغییری که در آن تنها ظاهر جسم تغییر کند را تغییر فیزیکی می نامند. مانند تبخیر، میعان، انجماد، ذوب شدن و … و تغییری که در آن ماهیت مواد دگرگون شود را تغییر شیمیایی می نامند.

ادامه مطلب