خانه / بایگانی برچسب: ساختارهای ککوله

بایگانی برچسب: ساختارهای ککوله

انرژی رزونانس بنزن

به کمک انرژی های پیوند می توان گرمای تشکیل یک ماده را محاسبه کرد.  این محاسبات برای  صدها مولکول بیش از یک و یا دو کیلوکالری هرگز اختلاف ندارد. اگر  اختلاف زیادی دراین مورد مشاهده شود پدیده دیگری اتفاق افتاده است. مثلا دربنزن.

ادامه مطلب