خانه / بایگانی برچسب: روشی برای شناسایی مواد در ابعاد نانو

بایگانی برچسب: روشی برای شناسایی مواد در ابعاد نانو

روشی برای شناسایی مواد در ابعاد نانو

کروماتوگرافي راهي است براي تشخيص اجزا در ابعاد نانومتري، با دقتي در حد و اندازة مولکولي و مدتها پيش از شکلگيري فناوري نانو، براي شناسايي مواد به کار ميرفت. اگر چند مولکول با هم داشته باشيم، کروماتوگرافي تشخيص ميدهد غلظت آنها چقدر است. اساس کار کروماتوگرافي جداسازي اجزاي مخلوط با …

ادامه مطلب