خانه / دانلود / کلیپ و انیمیشن شیمی (صفحه 20)

کلیپ و انیمیشن شیمی

دانلود انيميشن يونش آب

يونش آب طبق آزمایشات صورت گرفته آب خالص در دمای 25℃  می تواند یونش یابد: یونش آب به این واکنش، واکنش خود – یونش آب می گویند. همواره در آب خالص مقادیر ناچیزی از یون های H3O(aq)+ و OH(aq)–  وجود دارد که از یونش جزیی مولکول آب طی این واکنش تعادلی ایجاد …

ادامه مطلب