شعر شیمی

شعر شیمی درباره باران اسیدی

باز باران اسیدی با ضررهای فراوان می خورد بر بام خانه یادم آید روز دیرین در همین جا جنگلی بود جنگل پر بلبلی بود مصرف سوخت فسیلی چون هوا را تار کرده هر جماد و هر نباتی را سَمَش بیمار کرده پی اِچِ پایینِ باران رُفته جنگل های گیلان

ادامه مطلب