خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی3 / دانلود سوالات استوکیومتری شیمی۳ فصل اول

دانلود سوالات استوکیومتری شیمی۳ فصل اول

برای دانلود سوالات استوکیومتری شیمی۳ فصل اول از سایت جم شیمی به ادامه مطلب مراجعه کنید

معادلات نوشتاري زير را به نمادي تبديل كرده و موازنه كنيد:

الف- منيزيم هيدروكسيد در هيدروژن سولفيد،توليد منيزيم سولفيد بهمراه آب مي كند.

ب- باريم نيترات بر روي سديم سولفات توليد رسوب باريم سولفات و محلول سديم نيترات مي كند.

ج- كلسيم هيدروكسيد بر فسفريك اسيد اثر كرده ، توليد آب و كلسيم فسفات مي كند.

د- بر اثر تجزيه حرارتي پتاسيم نيترات، پتاسيم نيتريت و گاز اكسيژن بدست مي آيد.

مسائل استوکیومتری

۱-     ضمن تجزيه ۱۵گرم كلسيم كربنات چند مول كربن دي اكسيد و چند مول كلسيم اكسيد بدست مي آيد؟

۲-     ۴/۰ مول سديم هيدروكسيد با چند گرم سولفوريك اسيدبطور كامل واكنش مي دهد؟

۳-

۴-     براي تهيه ۴/۰مول مس چند گرم روي را بايد بر محلول مس(۱۱) كلريد اثر داد؟

۵-     مطابق واكنش زير:

HCOOH + Br2 ” CO2 + 2HBr

 

اگر ضمن انجام واكنش ۱۱ گرم كربن دي اكسيد توليد شده باشد،چند گرم Br2 و چند

گرم HCOOH مصرف شده است؟

(Br=80  O=16  C=12  H=1)

۶-از واكنش ۱۰ گرم پتاسيم هيدروكسيد با سولفوريك اسيد چند گرم سديم سولفات توليد مي شود؟

(K=39  S=32)

۷-از واكنش ۴۲/۱ گرم كلر با محلول پتاسيم بميد،چند گرم برم آزاد مي شود؟

۸-از واكنش ۸/۰ گرم روي ۹۰% با محلول سولفوريك اسيد،چند گرم روي سولفات

توليد مي شود؟(Zn=65)

۹-چند گرم كلسيم ۸۰% ضمن واكنش باآب، ۴ گرم هيدروژن توليد مي كند؟(Ca=40)

۱۰-اگر از تجزيه ۳۰ گرم پتاسيم نيترات، ۲/۳ گرم اكسيژن آزاد شده باشد، درصد

خلوص پتاسيم نيترات را محاسبه كنيد(N=14)

۱۱-از واكنش ۶/۵ گرم آهن با محلول هيدروكلريك اسيد،۲/۰ گرم هيدروژن آزاد شده

است.درصد خلوص آهن را بدست آوريد؟(Fe=56)

۱۲-۴ ليتر اكسيژن در شرايط STP با چند ليتر هيدروژن واكنش مي دهد و چند ليتر

آب به حالت بخار تشكيل مي دهد؟

۱۳-براي تهيه ۱۸ ليتر آمونياك در دما و فشار معين، چند ليتر هيدروژن و چند ليتر

نيتروژن لازم است؟

۱۴- از گرم كردن۳ گرم سديم هيدروژن كربنات چند ميلي ليتر گاز CO2 آزاد مي شود؟

(d CO2= 1/1 g/L)

۱۵-از تجزيه ۱۵ گرم گاز SO3 در شرايط استاندارد، چند ميلي ليتر گاز اكسيژن آزاد مي شود؟

۱۶-اگر از واكنش ۵ گرم روي با محلول هيدروكلريك اسيد ۴۰۰ ميلي ليتر گاز هيدروژن

آزاد شده باشد،درصد خلوص روي را بدست آوريد.

۱۷-از گرم كردن ۳ گرم سديم هيدروژن كربنات چند ميلي ليتر گاز CO2 در شرايط

استاندارد آزاد مي شود؟

۱۸-از واكنش ۹/۰ مول گاز هيدروژن با نيتروژن كافي، چند ليتر گاز آمونياك توليد مي شود؟

۱۹-از واكنش ۴۴۸ ميلي ليتر گاز هيدروژن با مقدار اضافي اكسيژن، چند گرم آب

توليد مي شود؟

۲۰-از واكنش ۶۵/۰ گرم فلز روي با محلول HCl ، چند ميلي ليتر گاز H2 آزاد مي شود؟

(d= 0/7 g/L)

۲۱-براي تهيه ۵۰۰ ميلي ليتر محلول KOH 2/0 مول در ليتر، چند گرم KOH خالص

مورد نياز است؟

۲۲- با ۱۰ گرم NaOH 75/0% چند ميلي ليتر محلول ۱/۰ مولار مي توان ساخت؟

۲۳-براي تهيه ۲۵۰۰ ميلي ليتر محلول سديم سولفات ۲/۱ مول در ليتر چه جرمي از

سديم سولفات با درصد خلوص ۸۰% نياز داريم؟

۲۴-با ۲۵ گرم پتاسيم نيترات ۶۰% چند ميلي ليتر محلول ۲۵/۰مولار مي توان

ساخت؟

۲۵-براي تهيه ۱۰۰ ميلي ليتر محلول HCl با غلظت ۱/۰مولار به چند ميلي ليتر از

محلول ۵/۱ مولار نياز است؟

۲۶-چند ميلي ليتر محلول ۲۵/۰ مولار سديم برميد براي واكنش با ۱۰ ميلي ليتر از

محلول AgNO3  با غلظت ۲۲/۰ مولار لازم است؟

۲۷- چند ميلي ليتر محلول NaOH با غلظت ۴/۰ مولار با ۲۵۰ ميلي ليتر از محلول

۱۵/۰مولار سولفوريك اسيد واكنش مي دهد؟

۲۸- اگر از واكنش ۱۶/۲ گرم SO2 با اكسيژن اضافي،۴/۲ گرم SO3 توليد شده

باشد،بازده درصدي واكنش را محاسبه كنيد.

۲۹-در صورتي كه بازده درصدي واكنش زير ۷۵% باشد، چقدر متان از واكنش ۳

كيلوگرم زغال سنگ با مقدار اضافي بخارآب  بوجودميآيد؟

۲C + 2H2O — CH4 + CO2

۳۰-در يك أزمايش ۹ گرم روي را با ۵/۷ گرم گوگرد واكنش داده اند و مقدار ۲۵/۱۱ گرم

روي سولفيد،بدست آورده اند.بازده درصدي اين واكنش را محاسبه كنيد.

۳۱-از واكنش ۴۰ گرم Al با ۱۱۰ گرم گاز Cl2،چند گرم AlCl3 توليد مي شود؟(واكنش

دهنده محدود كننده را تعيين كنيد)

۳۲- مطابق واكنش زير چند گرم سيليسيم خالص از واكنش ۱۱۲ گرم SiCl4 و ۹۰ گرم

Mg بدست مي آيد؟

 

SiCl4 + 2Mg —– 2MgCl2 + Si

(واكنش دهنده محدود كننده و اضافي را تعيين كنيد)

 

 

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود