خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی1 / نمونه سوال شیمی۱بخش۱

نمونه سوال شیمی۱بخش۱

نمونه سوال شیمی۱بخش۱ برای دانلود ۳۰ نمونه سوال تستي از بخش۱ شيمي ۱ از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

بخـــــش اول: مايعي كمياب درعين فراوانـي

 

۱- چه مقداراز بدن انسان از آب تشكيل شده است؟
الف) ۳/۲ ب) ۳/۴ ج) ۲/۴ د)۲/۴
۲- ……..از سطح ره ي زمين با آب پوشيده شده است.
الف) ۲/۳ ب) ۳/۴ ج) ۲/۴ د)۳/۲
۳- مجموع بارندگي سالانه در ايران چقدر است؟
الف)۲۸۴ميليارد متر مكعب ب)۴۰۰ميليون متر مكعب
ج)۸۰۰ميليارد متر مكعب د)۴۰۰ميليارد متر مكعب

۴- چند درصد از جمعيت جهان و چند درصد از منابع آب شيرين جهان در ايران مي باشد؟
الف)۱%،۳۶% ب)۱%،۲۶% ج)۱%،۳۶/ ۰ % د)۱%،۳۹%

۵- چند درصد از آب قابل دسترسي در خاورميانه به آبياري در بخش كشاورزي اختصاص دارد؟
الف)۷۵% ب)۸۵% ج)۷۰% د)۶۵%

۶- كداميك از موارد زير از ويژگيهاي چرخه ي آب نيست؟
الف)تأمين آب شيرين مورد نياز موجودات ب)متعادل كردن هواي كره ي زمين
ج)تقسيم و توزيع متناسب آب شيرين در كره ي زمين د)افزايش دادن حجم آب موجود در كره ي زمين
۷- به مجموع رويدادهاي به هم پيوسته اي كه به يك تغيير مي انجامد چه مي گويند؟
الف)چرخه ب)چگالي ج)فرايند د)فرضيه

۸- مياگين مصرف آشكار و نهان آب براي هر نفر در روز به ترتيب چقدر است؟
الف)۳۰۰و۹۰۰۰ليتر ب)۳۰۰و۷۰۰۰ليتر
ج)۳۰۰و۶۰۰ليتر د)۳۰۰و۶۰۰۰ليتر

۹- هرچه دما بيشتر شود حجم ماده……..وچگالي……..مي شود؟
الف)بيشتر،بيشتر ب)بيشتر،كمتر ج)كمتر،بيشتر د)كمتر،كمتر

۱۰- نسبت ……..به……..يك ماده چگالي آن ماده است.
الف)حجم به جرم ب)حجم به حجم ج)جرم به حجم د)جرم به جرم

۱۱- در شبانه روز دماي سطح مريخ از……..تا حداكثر……..متغيراست؟
الف)۸۰- درجه تا۴۰درجه ب)۴۰درجه تا۸۰ درجه
ج)۴۰- درجه تا۸۰ درجه د)۸۰درجه تا۴۰- دجه

۱۲- كداميك از موارد زير درست نيست؟
الف)بارهاي ناهمنام هم را مي ربايند. ب)بارهاي ناهمنام هم را مي رانند.
ج)بارهاي همنام هم را مي رانند. د)موارد الف و ب

۱۳- اتمها به كمك چه پيوندي به يكديگر مي پيوندند؟
الف)پيوند يوني ب)پيوند شيميايي ج)پيوند كوالانسي د)پيوند هيدروژني

۱۴- كاربردCa Cl2 (كلسيم كلريد) چيست؟
الف)رنگ بري مو ب)حلال رنگ ج)اسيد باتري خودرو د)نم گير

۱۵- ظرفيت اتم هيدروژن و اكسيژن به ترتيب چند است؟
الف)۱و۲ ب)۲و۱ ج)۲و۳ د)۳و۱

۱۶- كدام مايع زير، بي رنگ ، بخارآن سمّي، اعتياد آور و تنفس طولاني آن كشنده است؟
الف)برم ب)الكل ج)كلروفرم د)هيچكدام

۱۷- مهمترين خاصيت آب چيست؟
الف)قطبي بودن ب)گرماي تبخير بالا ج)كشش سطحي د)قدرت انحلال پذيري بالا

۱۸- يونها از……..به وجود مي آيند.
الف)آنيونها ب)كاتيونها ج)اتمها د)مولكولها

۱۹- چه چيزي عامل انتقال جريان برق در محلولهاست؟
الف)اتمها ب)يونها ج)آنيونها د)كاتيونها

۲۰- ……..فشار و……..دما باعث انحلال پذيري بيشتر گاز در آب مي شود؟
الف)كاهش و افزايش ب)كاهش و كاهش ج)افزايش و كاهش د)افزايش و افزايش

۲۱- كداميك از گزينه هاي زير دماي استاندارد و دماي اتاق در شيمي هستند؟
الف)۲۵درجه،۰درجه ب)۰درجه،۲۵درجه ج)۲۰درجه،۰درجه د)۲۵- درجه،۰درجه

۲۲- براي انحلال پذيري گازها در آب هرچه دما……..باشد انحلال پذيري……..است.
الف)بيشتر،كمتر ب)كمتر،بيشتر ج)بيشتر،بيشتر د)موارد الف و ب

۲۳- دماي مناسب براي زندگي ماهي كپور در آب چقدر است؟
الف)۲۵درجه ب)۲۴درجه ج)۳۲درجه د)۳۴درجه

۲۴- شناساگر تورنسل در محلولهاي بازي به رنگ……..و در محلولهاي اسدي به رنگ……..در مي آيد.
الف)قرمز- آبي ب)قرمز- بنفش ج)آبي- آبي د)آبي- قرمز

۲۵- H2SO4(سولفوريك اسيد) به……..معروف است.
الف)جوهرنمك ب)جوهرگوگرد ج)سودسوزآور د)جوهرشوره

۲۶- خواص فلزCd(كادميم)مانند كدام فلزاست؟
الف)Al ب)Rb ج)Zn د)Zr

۲۷- آبي كه داراي نسب قابل ملاحظه اي از يونهاي……..و……..باشد را آب سخت مي گويند.
الف) Pb2+-Hg2+ ب) Cd2+-Pb2+ ج) Cd2+Mgl2+ د) Mg2+-Ca2+

۲۸- چند درصد بيماريهاي جهان ناشي از آبهاي آلوده است؟
الف)۸۰% ب)۷۰% ج)۷۵% د)۸۵%

۲۹- مرحله ي سوم تصفيه ي فاضلابهاي شهري كدام است؟
الف)صاف كردن ب)هوادهي ج)گندزدايي د)ته نشني

۳۰- براي خنثي كردن بار الكتريكي ذره هاي كلوييد از چه كاتيونهايي استفاده مي شود؟
الف)    +Fe2+-Al3 + ب)     +Mg2+-Ca2      ج)      +Fe3+-Al3     د)هيچكدام

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود