خانه / آموزش / آزمایشگاه شیمی / روش تولید انواع گازها در آزمایشگاه شیمی

روش تولید انواع گازها در آزمایشگاه شیمی

روش تولید انواع گازها در آزمایشگاه شیمیReviewed by محمد ابراهیمی on Sep 15Rating:
روش تولید انواع گازها در آزمایشگاه شیمی

واکنش روش واکنشگر گاز
Ca(OH)2 + ۲NH4Cl → ۲NH3+ CaCl2 + ۲H2O به آرامی مخلوطی از  آمونیوم کلرید و کلسیم هیدروکسید حرارت دهید. آمونیوم کلراید

کلسیم هیدروکسید

آمونیاک (NH3)
۲HCl + CaCO3→ CO2 + CaCl2+ H2O اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵  -۱۰ گرم پودر سنگ مرمر اضافه کنید. کلسیم کربنات ( تراشه مرمر) اسیدهیدروکلریک ۵ مولار کربن دی اکسید (CO2)
۶HCl + 2KMnO4+ 2H+ → ۳Cl2 + ۲MnO2 + ۴H2O + 2K+ با احتیاط قطره قطره اسید هیدروکلریک غلیظ را بر روی مقدار کمی از بلورهای پرمنگنات پتاسیم (در ظرف) اضافه کنید پتاسیم پرمنگنات غلیظ .

هیدرو کلریک اسید

کلر (Cl2)
۲HCl + Zn → H2+ ZnCl2 اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵-  ۱۰ گرم قطعات روی گرانول اضافه کنید.. روی (گرانول)

اسیدهیدروکلریک ۵ مولار

هیدروژن (H2)
۲NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + ۲HCl به آرامی اسید سولفوریک به سدیم کلرید جامد اضافه کنید. سدیم کلراید غلیظ.

اسید سولفوریک

هیدروژن کلراید (HCl)
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 ۱ قسمت سدیم استات با ۳ قسمت نوشابه آهک مخلوط کنید. در لوله آزمایش پیرکس خشک یا فلاسک حرارت داد شود. سدیم استات (بی آب)

سود و آهک

متان (CH4)
۲NH3 + ۳CaOCl2→ N2 + ۳H2O + 3CaCl2 تکان دهید ۲۰ گرم هیپوکلرایت کلسیم با ۱۰۰ میلی لیتر آب به مدت چند دقیقه، سپس صاف نموده  و ۱۰ میلی لیتر آمونیاک غلیظ  به آن اضافه کنید و مخلوط را حرارت دهید. خیلی با احتیاط رفتارشود! کلرامین و و مواد منفجره نیتروژن و تری کلرید تولید می شود. آمونیاک، کلسیم، هیپوکلرایت (پودر سفید کننده) نیتروژن (N2)
۵ O2 + ۴ P → P4O10 بشر بزرگی را بر روی فسفر مشتعل قرار دهید، اکسیژن با فسفر ترکیب شده و پنتا اکسید فسفر تشکیل می دهد که با بخارآب هوا تولید اسید فسفریک می کند که بر جداره بشر می نشیند گاز باقی مانده نیتروژن است. هوا
فسفر مشتعل (و یا آهن حرارت داده شده یا مس)
نیتروژن (N2)
Cu + 4HNO3 → ۲NO2 + Cu(NO3)2 + ۲H2O نیتریک اسید غلیظ را به

۵- ۱۰ گرم مس اضافه کنید.

مس

نیتریک اسید ۱۰ مولار

نیتروژن دی اکسید (NO2)
۳Cu + 8HNO3 → ۲NO + 3Cu(NO3)2 + ۴H2O نیتریک اسید ۵ مولار را به ۵ – ۱۰ گرم مس اضافه کنید. مس

نیتریک اسید ۵ مولار

نیتروژن منواکسید

(NO)

NH4NO3 → N2O + 2H2O  ۱۰ گرم پودر سدیم نیترات و ۹ گرم آمونیوم سولفات را مخلوط کنید. گرمازاست. سدیم نیترات

آمونیوم سولفات

نیترواکسید (N2O)
۲H2O2 → ۲H2O + O2 هیدروژن پراکسید را حدود ۵ گرم به دی اکسید منگنز اضافه کنید. ۶٪ هیدروژن پراکسید
دی اکسید منگنز (کاتالیزور)
اکسیژن (O2)
۲KMnO4 → K2MnO4 + MnO2+ O2 حرارت دادن پتاسیم پرمنگنات جامد پتاسیم پرمنگنات اکسیژن (O2)
Na2SO3 + ۲HCl → SO2 + H2O + 2NaCl هیدروکلریک اسید رقیق را به ۵ – ۱۰ گرم سدیم سولفیت (یا بی سولفیت) اضافه کنید. سدیم سولفیت (یا سدیم بی سولفات) ۲مولار هیدروکلریک اسید سولفورو دی اکسید (SO2)

تهیه توسط آقای خلیل دهقان

واکنش روش واکنشگر گاز
Ca(OH)2 + ۲NH4Cl → ۲NH3+ CaCl2 + ۲H2O به آرامی مخلوطی از  آمونیوم کلرید و کلسیم هیدروکسید حرارت دهید. آمونیوم کلراید

کلسیم هیدروکسید

آمونیاک (NH3)
۲HCl + CaCO3→ CO2 + CaCl2+ H2O اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵  -۱۰ گرم پودر سنگ مرمر اضافه کنید. کلسیم کربنات ( تراشه مرمر) اسیدهیدروکلریک ۵ مولار کربن دی اکسید (CO2)
۶HCl + 2KMnO4+ 2H+ → ۳Cl2 + ۲MnO2 + ۴H2O + 2K+ با احتیاط قطره قطره اسید هیدروکلریک غلیظ را بر روی مقدار کمی از بلورهای پرمنگنات پتاسیم (در ظرف) اضافه کنید پتاسیم پرمنگنات غلیظ .

هیدرو کلریک اسید

کلر (Cl2)
۲HCl + Zn → H2+ ZnCl2 اسید هیدروکلریک ۵ مولار را به ۵-  ۱۰ گرم قطعات روی گرانول اضافه کنید.. روی (گرانول)

اسیدهیدروکلریک ۵ مولار

هیدروژن (H2)
۲NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + ۲HCl به آرامی اسید سولفوریک به سدیم کلرید جامد اضافه کنید. سدیم کلراید غلیظ.

اسید سولفوریک

هیدروژن کلراید (HCl)
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 ۱ قسمت سدیم استات با ۳ قسمت نوشابه آهک مخلوط کنید. در لوله آزمایش پیرکس خشک یا فلاسک حرارت داد شود. سدیم استات (بی آب)

سود و آهک

متان (CH4)
۲NH3 + ۳CaOCl2→ N2 + ۳H2O + 3CaCl2 تکان دهید ۲۰ گرم هیپوکلرایت کلسیم با ۱۰۰ میلی لیتر آب به مدت چند دقیقه، سپس صاف نموده  و ۱۰ میلی لیتر آمونیاک غلیظ  به آن اضافه کنید و مخلوط را حرارت دهید. خیلی با احتیاط رفتارشود! کلرامین و و مواد منفجره نیتروژن و تری کلرید تولید می شود. آمونیاک، کلسیم، هیپوکلرایت (پودر سفید کننده) نیتروژن (N2)
۵ O2 + ۴ P → P4O10 بشر بزرگی را بر روی فسفر مشتعل قرار دهید، اکسیژن با فسفر ترکیب شده و پنتا اکسید فسفر تشکیل می دهد که با بخارآب هوا تولید اسید فسفریک می کند که بر جداره بشر می نشیند گاز باقی مانده نیتروژن است. هوا
فسفر مشتعل (و یا آهن حرارت داده شده یا مس)
نیتروژن (N2)
Cu + 4HNO3 → ۲NO2 + Cu(NO3)2 + ۲H2O نیتریک اسید غلیظ را به

۵- ۱۰ گرم مس اضافه کنید.

مس

نیتریک اسید ۱۰ مولار

نیتروژن دی اکسید (NO2)
۳Cu + 8HNO3 → ۲NO + 3Cu(NO3)2 + ۴H2O نیتریک اسید ۵ مولار را به ۵ – ۱۰ گرم مس اضافه کنید. مس

نیتریک اسید ۵ مولار

نیتروژن منواکسید

(NO)

NH4NO3 → N2O + 2H2O  ۱۰ گرم پودر سدیم نیترات و ۹ گرم آمونیوم سولفات را مخلوط کنید. گرمازاست. سدیم نیترات

آمونیوم سولفات

نیترواکسید (N2O)
۲H2O2 → ۲H2O + O2 هیدروژن پراکسید را حدود ۵ گرم به دی اکسید منگنز اضافه کنید. ۶٪ هیدروژن پراکسید
دی اکسید منگنز (کاتالیزور)
اکسیژن (O2)
۲KMnO4 → K2MnO4 + MnO2+ O2 حرارت دادن پتاسیم پرمنگنات جامد پتاسیم پرمنگنات اکسیژن (O2)
Na2SO3 + ۲HCl → SO2 + H2O + 2NaCl هیدروکلریک اسید رقیق را به ۵ – ۱۰ گرم سدیم سولفیت (یا بی سولفیت) اضافه کنید. سدیم سولفیت (یا سدیم بی سولفات) ۲مولار هیدروکلریک اسید سولفورو دی اکسید (SO2)

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود