خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی2 / دانلود نمونه سوال شیمی۲ فصل سوم ترکیبات یونی

دانلود نمونه سوال شیمی۲ فصل سوم ترکیبات یونی

دانلود نمونه سوال شیمی۲ فصل سوم ترکیبات یونی

۱-      علت پايداري گازهاي نجيب را بنويسيد.

۲-      چرا اتم هاي گاز هاي نجيب تحت شرايط عادي با اتم هاي ديگر پيوند شيميايي نمي دهند؟

۳-      علت واكنش پذيري اتم ها ، به غير از گازهاي نجيب چگونه توجيه مي شود؟

۴-       اتم ها چگونه به پايداري مي رسند؟

۵-      انرژي پيوند را تعريف كنيد.

۶-      استحكام وپليداري يك پيوند شيميايي به چه عواملي بستگي دارد؟

۷-      ذره هاي باردار چگونه بوجود مي آيند؟

۸-      يون مثبت(كاتيون) چگونه بوجود مي آيد؟

۹-      يون منفي(آنيون) چگونه بوجود مي آيد؟

۱۰-   پيوند يوني چگونه بوجود مي آيد؟

۱۱-   پيوند يوني را توضيح دهيد.

۱۲-   نامگذاري تركيبات يوني دوتايي چگونه است؟

۱۳-   ويژگي هاي تركيب هاي يوني دوتايي را بنويسيد.

۱۴-  تشكيل پيوند يوني بين كلر وسديم را در واكنش بينشان نشان دهيد؟

۱۵-  عدد كئورديناسيون را تعريف كنيد.

۱۶-  عدد كئورديناسيون سديم كلريد چقدر است؟

۱۷-   شبكه بلور را تعريف كنيد.

۱۸-   انرژي شبكه بلور را تعريف كنيد.

۱۹-   چه عواملي بر انرژي شبكه ي بلور مؤثرند؟

۲۰-  چرا نمك ها (جامد هاي يوني ) سخت وشكننده هستند؟

۲۱-  يون تك اتمي را تعريف كنيد.

۲۲-  يون چند اتمي را تعريف كنيد.

۲۳-  فرمول تركيبات زير را بنويسيد.

الف- كلسيم كلريد   ب- آلومينيوم اكسيد   پ- ليتيم اكسيد    ت- منيزيم فلوئوريد     ث- مس(I) سولفيد

۲۴-   نمك هاي آب پوشيده چه نمك هايي هستند؟

۲۵-  نام تركيبات زير را بنويسيد.

الف- SnCl2       ب- (NH4)3PO4        پ- Ca(NO3)2      ت- Fe(OH)2     ث- AlPO4

۲۶-   هر يك از اتم هاي كلسيم ، اكسيژن ، يد و نيتروژن از چه راهي به آرايش هشتايي پايدار(گاز نجيب) مي رسند؟

۲۷-  از بين نمونه هاي زير كدام يك ذره ي مثبت وكدام يك ذره ي منفي است؟ بار را در هر مورد مشخص كنيد.

الف- اتمي كه ۱۰ الكترون ، ۱۱ پروتون و ۱۱ نوترون دارد.

ب- اتمي كه ۱۰ الكترون ، ۱۰ پروتون و ۱۰ نوترون دارد.

پ- اتمي كه ۸ الكترون ، ۸ پروتون و ۸ نوترون دارد.

ت- اتمي كه ۱۰ الكترون ، ۹ پروتون و ۱۰ نوترون دارد.

۲۸-  ام تركيب هاي زير را بنويسيد.

الف- Li2O       ب- MnO             پ-  Fe2O3                         ت- SnCl2

۲۹-  آرايش الكتروني پايدار هر يك از اتم هاي زير را بنويسيد و بار يون هاي مربوط را تعيين كنيد.

الف- يد                   ب- گوگرد                        پ- فسفر                      ت- آلومينيوم

۳۰-  آرايش الكتروني يون هاي زير را رسم كنيد، در كدام مورد يك هشتايي پليدار بدست آمده است ؟

الف- -۳P15         ب- +۲Ca20            پ- ۲+Sn  ۵۰             ت- ۳+Ga31

۳۱-   تشكيل هر يك از تركيب هاي يوني زير را بانمايش الكترون هاي مبادله شده نشان دهيد.

الف- CaO         ب- MgF2                   پ- CsCl                        ت- AlF3

۳۲-   کدام ترکيبها داراي انرژي شبکه بيشتري هستند؟ چرا؟

الف-  K2SO4 يا Na2So4       ب-  KI يا KBr           پ-   Bao يا۲  BaCl

۳۳-   يونهاي مثبت و يونهاي منفي ترکيبهاي زير را مشخص کنيد.

الف- Mns       ب- ۳ o ۲ Fe         پ- ۲ NiBr

۳۴-   به نظر شما کدام دو عنصر مي توانند قوي ترين پيوند يوني را تشکيل دهند. چرا؟.

۳۵-  دليل پايداري گازهاي نجيب را بنويسيد.

۳۶-   فرمول تركيب هاي زير را بنويسيد

نقره كلريد:                                         قلع(II) فلوئوريد:                                             باريم نيتريد:

۳۷-  تركيب هاي زير را نامگذاري كنيد.

CaO:                                           PbCl2:                                                       Al2S3

۳۸-   انتقال الكتروني وتشكيل پيوند يوني Na11  و F9 را با رسم آرايش الكتروني نشان دهيد.

۳۹-  در جدول مقابل آرايش آخرين تراز فرعي انرژي اتم هر عنصر داده شده است.

ذره

C

B

A

آخرين تراز

۳p2

۲s3

۱s3

الف- نماد شيميايي يون پايدار C  را بنويسيد.

ب- بين  A و B   كدام ذره واكنش پذيري بيشتري دارد؟ چرا؟

۴۰-    چرا محلول ومذاب جامدهاي يوني رساناي جريان برق هستند ولي در حالت جامد رسانا نيستند؟

۴۱-  كدام تركيب انرژي شبكه ي بلور بيشتري دارد ؟ چرا؟ NaF يا  NaCl

۴۲-    از حرارت دادن ۰۳/۲ گرم از يك نمك آبدار (متبلور) ، ۱۵/۱ گرم از وزن كاسته مي شود. اگر جرم مولي اين نمك ۹۵ باشد ، تعداد مولكول هاي آب تبلور اين نمك چقدر است؟

۴۳-  جرم مولي يك نمك ، ۱۷۲ گرم بر مول مي باشد. اگراين نمك داراي دو مولكول آب تبلور باشدپس از حرارت دادن ۴۴/۳ از اين تركيب ، وزن نمك بي آب حاصل چقدر خواهد بود؟

 

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود