خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی3 / دانلود تست های استوکیومتری

دانلود تست های استوکیومتری

دانلود تست های استوکیومتری
۱- ازواکنش بین ۱۶  گرم برم وگاز هیدروژن ، چند مول هیدروژن برمید تولید می شود ؟
 الف) ۱/۰ مول                   ب) ۲/۰ مول                  ج) ۴ مول                        د) ۸ مول

۲- برای جذب ۵۶ لیتر گاز کربن دی اکسید درشرایط STP  چند مول لیتیم هیدروکسید لازم است ؟ ( ک – ت – ۸۴ )
 الف) ۵                            ب) ۶/۵                             ج) ۸                             د) ۴/۸
۳-  برای سوختن کامل ۹۰ گرم گلوکز ، به چندگرم اکسیژن نیازاست؟( H=1,O=16,C=12 ) ( ک – ر – ۸۴)
 الف) ۴۴                                   ب) ۷۲                          ج) ۸۶                          د) ۹۶
۴-  ازاثر ۴ گرم هیدروژن فلوئورید برمقدار کافی فلز قلع چند گرم قلع (II) فلوئورید بدست می آید؟(Sn=119,F=19,H=1 )
 الف) ۷/۱۵                         ب) ۴/۳۱                             ج) ۲/۴۴                         د) ۵/۷۸
– درواکنش بین ۱/۰ مول گوگرددی اکسید بامقدارکافی سدیم کربنات مطابق واکنش زیر چندگرم سدیم سولفیت تولید می شود؟
Na2CO3 + SO2     ………….     Na2SO3 +CO2          ( Na = 23  , S = 32 , O =16  gr/mol )
 الف) ۲/۴                             ب) ۳/۶                          ج) ۵/۱۰                              د) ۶/۱۲
۶- درواکنش ۳/۰ مول آمونیاک بامحلول آهن (III)سولفات ، چندگرم ماده نامحلول درآب تشکیل می شود ؟ ( ک- ت – ۷۴ )
Fe2(SO4)3 (aq) + 6NH3 (aq) + 6H2O (l)   …….    ۲Fe(OH)3 (s) + 3(NH4)2SO4 (aq)                 (H=1,O=16.Fe=56)
 الف) ۳۵/۵                         ب) ۷/۱۰                              ج) ۰۵/۱۶                       د) ۴/۲۱
۷- درواکنش نیتروژن با ۱۵/۰ مول منیزیم چند گرم منیزیم نیتریدتشکیل می شود ؟  ( ک – ت – ۷۵ )  ( N = 14 , Mg = 24 gr/mol )
الف) ۳                              ب) ۵                             ج) ۶                                  د) ۹
۸-  درواکنش هیدروفلوئوریک اسید باسیلیس ، درازای مصرف ۱/۰ مول HF چندگرم SiF4 حاصل می شود؟(ک – ت – ۷۴ )
SiO2 + 4HF      ………..          SiF4 + 2H2O                          ( Si = 28 , F = 19 gr/mol )
  الف) ۳/۱                       ب) ۴/۱                           ج) ۶/۲                                    د) ۸/۲
۹-  ازواکنش بین ۲/۰ مول سدیم هیدروکسید وگاز کلر براثر گرما ، چند گرم نمک اکسیژن دار تشکیل می شود؟(ک – ر – ۷۴ )
۶NaOH + 3Cl2        ……….      ۵NaCl + NaClO3 + 3                 (O=16 , Na = 23 , Cl=5/35)
 الف) ۴۸/۲                     ب) ۵۵/۳                          ج) ۹۶/۴                                    د) ۱۰/۷
۱۰- ازواکنش کامل ۹/۶ گرم ازیک فلز قلیایی باآب ، ۳/۰ مول هیدروکسیدآن فلز تولیدشده است.جرم اتمی آن کدام است؟
 الف) ۵/۸۵                       ب) ۳۹                         ج) ۲۳                           د) ۷
۱۱- ازسوختن ناقص دو مول متان چند مول گاز کربن منوکسید تولید می شود ؟
 الف) ۱                            ب) ۲                        ج) ۳                                            د) ۴
۱۲- اگر در ۳ گرم هیدروژن  ۱۰۲۳ × X عددمولکول ازآن وجود داشته باشد ، X کدام عدد است ؟ ( H=1 )
 الف) ۰۱۱/۳                     ب) ۰۳/۴                           ج) ۰۲۲/۶                           د) ۰۳۳/۹
۱۳- ازواکنش چند گرم فلزسدیم باآب ۰۵/۰ مول گازهیدروژن تولید می شود ؟ (Na=23 )
 الف)  ۲۳/۰                         ب)  ۳/۲                        ج)  ۱۵/۱                            د)   ۶/۴
۱۴- براثرواکنش بین لیتیم نیترید وآب ، آمونیاک ولیتیم هیدروکسید تولید می شود . ازواکنش کامل ۳ مول لیتیم نیترید، چند مول آمونیاک تولید می شود ؟
 الف) ۶                      ب) ۴                                     ج) ۳                            د) ۲
۱۵- چند گرم آهن برای تولید ۲/۰ مول مس ازمس (II) سولفات لازم است ؟ ( Fe = 56 )
 الف) ۲/۱۱                  ب) ۶/۵                               ج) ۵۶                             د) ۱۱۲
۱۶- ۲/۰ مول هیپوفسفرو اسید مطابق واکنش زیر باچندگرم سود واکنش می دهد ؟ ( Na=23 , O=16 , H=1  )
                                      NaOH + H3PO2      …….    NaH2PO2 +H2O
 الف) ۲                          ب) ۴                         ج) ۸                                     د) ۲۴
۱۷- ازواکنش ۲۷ گرم آب بامقادیر زیادی فسفرتری کلرید طبق واکنش زیر چندمول فسفرواسید تولید می شود ؟
 الف)۵/۰                ب)۱                      ج)۵/۱              د)۳
         PCl3 + 3H2O         ……………        H3PO3 + 3HCl
۱۸- برای تهیه ۱۰ گرم گاز فریون طبق واکنش زیر به چندگرم SbF3   نیاز است ؟ ( Sb = 122 , F = 19 )
CCl4 + SbF3       ………………      CCl2F2 + SbCl3
 الف) ۶۷/۶                     ب) ۸۶/۹                     ج) ۱۵                                د) ۲/۲۲
۱۹- برای سوختن کامل ۱۸ گرم گلوکز به چند گرم اکسیژن نیاز است ؟ ( C=12 , O= 16 , H=1 )
 الف) ۴/۱۴                 ب) ۲/۱۷                          ج) ۲/۱۹                             د) ۸/۸
۲۰- ازواکنش بین ۱۵ گرم CS2 ومقدارکافی اکسیژن جندگرم گوگرددی اکسید بدست می آید ؟ ( O=16 , S=32 )
 الف) ۳/۶                    ب) ۱۳                       ج)  ۵/۱۶                              د)۲/۲۵
۲۱- ازواکنش ۱/۰ مول مس با نیتریک اسید غلیظ ، چندگرم گازتولید می شود؟( Cu=64 , O=16 , N=14)  (ک- ت- ۷۲ )
Cu (s) + 4HNO3 (aq)     …………….       Cu(NO3)2 (aq) + 2NO2 (g) + 2H2O (l)
 الف) ۶/۴                    ب) ۹/۶                    ج) ۰۴/۰                           د) ۲/۹
۲۲- برای تولید ۲۸/۴ گرم آهن (III) هیدروکسید چندگرم آمونیاک رابایدبرمقدارکافی آهن(III) سولفات اثردهیم؟
Fe2(SO4)2 + 6NH3 + 6H2O        ………….     ۲Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4
(H=1 , O=16 , Fe=56 )
 الف) ۶/۳۰                    ب) ۲/۲۷        ج) ۸/۲۳                         د) ۴/۲۰
۲۳- درواکنش ۶۵/۳ گرم هیدروکلریک اسید بامنگنز دی اکسید چندلیتر گازکلر درشرایط استاندارد بدست می آید؟
                ( H= 1 , Cl = 5/35 gr/mol )
 الف) ۵۶/۰                       ب) ۲۸/۱                   ج) ۶/۵                                 د) ۲/۱۱
۲۴- نیم مول ازفلزی درواکنش باهیدروکلریک اسید ،  ۲/۱۱ لیتر گازهیدروژن درشرایط استاندارد تولید می کند. این فلز چندظرفیتی است ؟                   ( برای فلز  n ظرفیتی M  :
      H2            M + nHCl                          MCln +  )
 الف) ۱                   ب) ۲                         ج) ۳                              د) ۴
۲۵- گاز حاصل ازواکنش ۹۲/۰ گرم سدیم با آب ، باچند لیتر هوا ( درشرایط استاندارد )  می سوزد ؟( یک پنجم حجم هوا رااکسیژن فرض کنید .)        (Na = 23 , H = 1 , O = 16 )
 الف) ۱۲/۱                        ب) ۳۶/۳                     ج) ۶/۵                                  د) ۷۲/۶
۲۶-۰۱/۰ مول ازیک فلزقلیایی خاکی درواکنش باآب چند میلی لیتر گاز هیدروژن در دمای ۲۷ درجه وفشار یک اتمسفر تولید میکند ؟
 الف) ۱۲/۱                    ب) ۱۱۲                       ج) ۲۲۴                                   د) ۴۴۸
۲۷- قلع (II) فلوئورید به عنوان ماده افزودنی درخمیر پرکننده دندان استفاده می شود. چندگرم قلع (II) فلوئورید می تواند از ۵۵ گرم هیدروژن فلوئورید ومقداراضافی قلع بدست آید؟ (Sn=118/7 , H= 1 , F=19  )
 الف) ۵۴۶/۲۱                     ب) ۰۹۲۵/۴۳               ج)  ۴۶/۲۱۵                  د) ۹۲۵/۴۳۰
۲۸- مطابق واکنش زیر ، درواکنش ۵/۰ مول گاز کلر بامحلول سودسوزآور ، تفاوت جرم دونمک حاصل چند گرم است؟
۲NaOH + Cl2         ………….        NaClO + NaCl + H2O               O=16 , Na= 23 , Cl=35/5
الف) ۴                              ب) ۸                              ج)۱۶                                د)۳۲
امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (1 رای, میانگین امتیاز: 4٫00 از 5)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود