خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی3 / دانلود تست های کنکور شیمی۳

دانلود تست های کنکور شیمی۳

برای دانلود تست های کنکور شیمی۳ از سایت جم شیمی به ادام

۱- درصد عناصرسازندهء يك ماده آ لي به صورت زير است چنانچه جرم مولي اين ماده ۶۰باشد فورمول مولكولي آن چيست؟
%o=53/33
%H=6/66
%c=40
۱)CH4o          ۲ ) c2H4o2             ۳) cH4o2             ۴) c2H4o
O=16                   H=1                    c=12       

۲- ۴۳۲گرم پني سيلين به فرمول C16H18O4N2S شامل چند مول است ؟

N=14               S=32
۱)۴۳۲/                  ۲)۵۵۳/                    ۳)۴۳۵/                   ۴)۶۵۳/
۳- در صد جرمي  اكسيژن در اتيلن گليكول (ضد يخ)به فرمول C2H6O2     كدام است؟
۱)۷۱/۳۸                ۲)۶۸/۹                  ۳)۶۱/۵۱                  ۴)۲۳/۴۰
۴-كدام يك از موارد زير از ويژگيهاي يك معادلهء شيميائي نيست ؟

 ۱) تعيين نوع مواد واكنش دهنده          ۲)چگونگي حالت فيزيكي هرماده
۳)تعيين سرعت هر واكنش            ۴) تعيين نسبت مواد واكنش دهنده و محصول

۵-در واكنش LiAlH4+H2O           LiOH+Al(OH)3+H2 ضريب H2 بعد
از موازنه چند است؟
۱)۴                  ۲)۵                   ۳)۶                     ۴)۷

۶-واكنش شيميائي FecL3+NaoH         Fe(OH)3+NaCL از كدام نوع است؟

۱)تركيب        ۲)تجزيه   ۳)جانشيني ساده                ۴)جانشيني دوگانه

۷-در معادله شيميائي FeS(S)+O2(g)         Fe2O3(S)+SO2(g) مجموع ضرائب بعد از موازنه چند است ؟

۱)۱۶                     ۲)۲۴                     ۳)۲۰                   ۴)۲۸

۸- از تجزيه كداميك از مواد زير گاز اكسيژن حاصل نمي شود؟
۱) (NH4)2Cr2O7       ۲ KclO3(        ۳)   HNO3            ۴) H2O2
۹- نام تركيب شيميائي Na2Hpo4 چيست؟
۱)سيديم دي هيدروژن                                 ۲)سيديم هيدروژن فسفيت
۳)سديم هيدروژن فسفات                              ۴)سديم دي هيدروژن فسفيت
۱۰-فرمول شيميايي آلومينييم سولفيد كدام است؟
۱) Al2S3
۲)  Al3S2
۳)  AlS3
۴)  Al3S
۱۱- كدام واكنش از نوع جانشيني يگانه است؟
۱)پودر گوگرد با آهن                           ۲)سديم هيدرو اكسيدوهيدروكلريك اسيد
۳) پودر منيزيم در سولفوريك اسيد          ۴) تشكيل امونيياك از هيدروژن و نيتروژن
۱۲- كدام واكنش از نوع جانشيني دوگانه است؟
۱) Ca2++Cu                         ۲+            Ca+Cu
۲) FeS(s)+2H+(aq)                  Fe2++H2S(g)
۳) Cl2(g)+2HBr               Br2(aq)+2Hcl(g)
۴) PH3(g)+o2(g)             p4o10(s)+H2O(g)
۱۳-كدام جمله نادورست است؟
۱)تعداد مولكولهاي دو مول H2O با CO2 برابر است
۲)تعداد اتمهاي دو مول H2O با CO2 برابر است
۳)جرم دو مولH2O  با جرم دو مول CO2 برابر است
۴)جرم اكسيژن در دو مول H2O با جرم اكيسژن در يك مول CO2 برابر است
۱۴- ۱۰۲۲×۰۱/۳ عدد از يك اتم تقريبا ۲ گرم جرم دارد اين اتم كدام است؟
۱) Mg=24
۲) K=39
۳) Al=27
۴) Na=23
۱۵- ۱۰۲۱×۰۴/۱۲ مولكول بخار آب در شرايط STP چند ميلي ليتر حجم دارد؟
H2O=18
الف: ۳۳۶             ب: ۴۴۸              ج: ۳۳۸              د: ۴۴۶
۱۶- ۶/۵ ليتر گاز آمونياك در شرايط استاندارد چند گرم است؟ (NH3=17)
الف: ۷۵/۳       ب:۴        ج: ۲۵/۴     د:۵/۴
۱۷- براي تهيه ۶/۱ليتر گاز SO3 چند ليتر گاز SO2 را بايد سوزاند؟
الف: ۴/۰              ب: ۸/۰               ج: ۶/۱                د: ۲/۳
۱۸- براي سوختن ۴/۰مول گاز بوتان چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط STP لازم است؟
وقتي در شرايط
الف: ۶/۲۸              ب: ۲/۳۳                ج: ۵/۶۹               د: ۸/۴۴
۱۹- بر مبناي واكنش H2S+CuCL2                  CuS +2HCL(g)
STP مقدار ۲/۱۱ ليتر گاز H2S مصرف مي شود. چند گرم رسوب خواهيم داشت.
الف: ۵۶           ب: ۴۸             ج:۴۲          د: ۵۴          S=32   H=1     Cu=64
۲۰- مخلوط ۴گرم پودر آهن و ۱۰گرم پودر گوگرد طبق واكنش
FeS            Fe+S                           S=32        Fe=56
حرارت داده مي شود چند گرم فراورده توليد مي شود؟
الف: ۱۱     ب: ۱۴     ج: ۷          د: ۸
۲۱- از تجربه حرارتي ۴/۰ مول پتاسيم كلرات چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط STP حاصل مي گردد.
الف: ۲/۱۱              ب: ۴۴/۱۳            ج: ۴۸/۱۴               د: ۴/۲۲
۲۲- براي تهيه ي ۵۶۰ كيلوگرم آهنك زنده (كلسيم اكسيد)چند كيلوگرم سنگ آهك (كلسيم كربنات) ۵۰% را بايد تجزيه كرد.            Ca=40      c=12     O=16
الف: ۵۰۰              ب: ۱۰۰۰               ج: ۱۵۰۰               د: ۲۰۰۰
۲۳- براي تهيه ي كود آمونيوم نيترات از واكنش NH3+HNO3                                ۳NH4NO استفاده مي شود، هر گاه ۱۷۰كيلوگرم آمونياك را در مقدار كافي نيتريك اسيد حل كنيم و ۶۰۰كيلوگرم كود توليد شود بازده اين واكنش چند درصد است؟                                               NH3=17        HNO3=63
الف:۷۵%                ب: ۷۰%                 ج: ۶۵%                د: ۶۰%
۲۴- هر گاه ۱۰۰ميلي ليتر محلول ۱/۰ مولار HCL را با ۱۰۰ميلي ليتر محلول Ca(OH)2 1/0 مولار روي هم بريزيم محلول حاصل چه خاصيتي دارد و مولاريته آن چند است؟
الف: اسيدي ۰۲۵/۰          ب: اسيدي ۰۵/          ج: بازي۰۵/۰      د: بازي۰۲۵/۰
۲۵- يك اكسيد فلزي از گروه IIجدول تناوبي داراي ۴۰%اكسيژن مي باشد اكسيد كدام عنصر مورد نظر است؟
الف: Be=7      ب: Ca=40    ج: Mg=24      د: Sr=81/5
۲۶- كدام واكنش زير از انواع واكنش جانشيني دوگانه است؟
الف: گاز كلر با گاز هيدروژن              ب: آلومنيوم با آهن III اكسيد
ج: مسII نيترات با كلسيم                     د: سولفوريك يا منزيم هيدروكسيد
۲۷- درصد جرمي اكسيژن در كدام اكسيد اكسيژن دار فسفر بيشتر داراست؟
الف: H3PO2       ب: H3PO3          ج: H3PO4         د: H2P2O7
۲۸- اگر در ظرف سربازي مقدار۲۰ گرم كلسيم كربنات را حرارت دهيم تا بر اساس واكنش CaCO3(S)          CaO(S)+CO2 تجزيه شود در لحظه اي كه ۵۰% كلسيم كلسيم كربنات تجزيه شده. چندگرم جسم جامد داريم؟
الف: ۲/۲۱            ب: ۶/۱۵              ج: ۲/۳۱             د: ۸/۷
۲۹- در فرمول ملكولي كلسيم نيترات نسبت تعداد اتم ها به تعداد عناصر كدام است؟
الف:                   ب:                   ج:             د:
۳۰- مخلوط۲/۰ مول هليم و ۱/۰مول هيدروژن چند گرم جرم دارد؟
الف: ۲/۱             ب: ۱                ج: ۹/۰              د: ۴/۱

۳۱- در كدام مورد زير تعداد عناصر سازنده دو ماده داده شده برابر نيست؟
الف: سديم سولفات و آمونيوم هيدروكسيد             ب: سديم كلرات و آمونيوم برميد
ج: سديم نيترات و آمونيوم نيتريت                        د: سديم فسفات و آمونيوم كلريد
۳۲- درصد جرمي آهن در آهن III سولفات كدام است؟
الف: ۲۸              ب: ۲۴               ج: ۳۲                 د: ۵۶
۳۳- فرمول شيميايي كربن IV سولفيد كدام است؟
الف: CS             ب: C2S             ج: CS2            د: C2S3
۳۴- سوختن كامل ۰۲/۰مول منيزيم چند گرم منيزيم اكسيد مي دهد؟
الف: ۴/۰           ب:۲۱/۰            ج: ۱۶/۰            د: ۸/۰
۳۵- يك گرم گاز نئون بترتيب چند مول است و چند اتم دارد؟
الف: ۱و۲۳ ۱۰ × ۰۱/۳                  ب: ۲۵/۰ و ۱۰۲۳ × ۰۱/۳
ج: ۵/۰ و ۱۰۲۳ × ۰۱/۳                  د: ۲۵/۰ و ۱۰۲۳ × ۵/۱
۳۶- بر مبناي H2S (aq) +CuCl2 (aq)          CUS (S)+2HCLAQ) در شرايط STP مقدار ۲/۱۱ ليتر گاز H2S در محيط واكنش حل مي شود. حداكثر چند گرم رسوب خواهيم داشت؟
الف: ۵۶              ب: ۴۸                ج: ۴۲               د: ۵۴
۳۷- كدام مورد زير يك واكنش جانشيني دوگانه را نشان مي دهد؟
الف: ۲NaHCO3            Na2CO3 + H2O + CO3
ب: Na2SO3 + S                 Na2S2O3
ج: Na2CO3 + SO2                Na2SO3 + CO2
د: C2H5CL + KOH                 KCL + H2O + C2H4
۳۸- براي تهيه ي L 6/1 گاز SO3 چند ليتر گاز SO2‌را بايد سوزاند؟
الف: ۴/۰           ب: ۸/۰             ج: ۶/۱              د: ۲/۳
۳۹- براي سوختن ۴/۰ مول گاز بوتان چند ليتر گاز اكسيژن لازم است؟ (در شرايط STP)
الف: ۶/۲۸            ب: ۲/۳۳               ج: ۵/۶۹             د: ۸/۴۴
۴۰- در ظرفي به گنجايش L400 مخلوطي از اكسيژن و نيتروژن وجود دارد كه ۱۲/۰ آن اكسيژن است در اين شرايط چند گرم گاز اكسيژن وجود دارد؟ (اگر حجم هر مول گاز L24 فرض شود)
الف: ۳۲              ب: ۴۴                  ج: ۵۲               د: ۶۴
۴۱- فرمول تجربي يك ماده ي آلي (CH3O) بدست آمده و در شرايط STP چگالي اين ماده ي گازي برابر ۷۷/۱گرم بر ليتر مي باشد فرمول مولكولي اين ماده چيست؟
الف: C2H60       ب: CH6O       ج: C2H3O             د: CH3O2
۴۲- از واكنش ۸/۴گرم منيزيم خالص با محلول هيدرولريك اسيد مقدار را ۸/۳ليتر گار ليتر گاز هيدروژن شرايط STP بدست آمده است بازده اين واكنش را مشخص كنيد.
الف: ۹۰%           ب: ۸۵%        ج: ۸۰%                   د: ۷۵%

۴۳- از واكنش دو مول بنزن با نيتريك اسيد كافي در شرايط مناسب۷۶/۱۳۷گرم نيتروبنزن توليد شده است بازده واكنش چند است؟
C6H6 + HNO3                   C6H5NO2 + H2O
الف:۴۸%               ب: ۵۰%                ج:۵۲%               د: ۵۴%
۴۴- مقدار ۲مول (۱۷= NH3) را با مقدار كافي (۳۸= F2) واكنش داريم چنانچه بازده واكنش ۷۴% باشد Hf توليد شده چند گرم است؟
NH3(g) + 3F2(g)                  F3(g)+3HF(g)
الف: ۸۹               ب: ۹۰               ج: ۹۱             د: ۹۲
۴۵- وقتي منيزيم به آرامي با اكسيژن وارد واكنش مي شود؟
الف: سوختن            ب: اكسايش              ج: تركيب             د: جانشيني
۴۶- پودر روي در محلول آبي نقره نيترات حل مي شود جمع ضرائب دو طرف در واكنش موازنه شده چند است؟
الف: ۴                   ب:۵                   ج: ۶                     د: ۷
۴۷- ۵۰گرم فلز قليايي با آب توليدCC2800 گاز در شرايط STP كرده است جرم مولي فلز M چند است؟
الف: ۴۸                 ب: ۲۴                    ج: ۴۰                  د: ۴۲
۴۸- در تركيب سديم هيدروژن كربنات (جوش شيرين) نسبت تعداد اتمها كدام است؟
الف: ۱،۱،۱،۳           ب: ۳،۲،۱،۱             ج: ۳،۱،۲،۱            د: ۳،۱،۱،۲
۴۹- چنانچه در واكنش كلسيم،  با هيدروكلريك اسيد بازده واكنش ۴۰%باشد و ۵/۰گرم كلسيم مصرف شئود چند گرم كلريد حاصل مي شود؟
الف: ۲۲۲/۰              ب: ۳۳۳/۰               ج: ۴۴۴/۰                  د: ۵۵۵/۰

۵۰- در واكنش Fe3O4  + H2                Fe + H2O پس از موازنه نسبت مجموع مولهاي فرآورده به مجموع مولهاي واكنش دهنده كدام است؟
الف: ۸/۰             ب: ۶/۱             ج: ۴/۱                   د: ۲/۱
۵۱- مقدار مولهاي حل شده NaCL در۴/۰ليتر محلول ۵/۰مولار ان چيست؟
الف: ۲               ب: ۲/۰             ج: ۴/۰                   د: ۰۲/۲
۵۲- وقتي CC5 محلول ۲مولار سود را به كمك آب مقطر به CC100 برسانيم مولازريته آن ……………….. برابر مي شود.
الف:                   ب:                        ج:                د:
?
۵۳- كداميك از واكنشهاي را از نوع تركيبي است؟
الف:  CaCO3                                ب:                  nH2=CH2
ج:               AgNO3 + ZnCL2         د:                 AL + H2SO4
۵۴- در واكنش كه از تجزيه پتاسيم كلرات ۵/۸۰ گاز اكسيژن حاصل مي شود؟ چند گرم KCL توليد مي شود؟
الف:۱۲               ب: ۱۱                ج: ۹             د: ۷
۵۵- پس از ايجاد جرقه در يك ظرف سربسته حاوي ۲مول گاز هيدروژن و ۲مول گاز اكسيژن چه موادي باقي مي ماند؟
الف: آب و هيدروژن                         ب: آب و اكسيژن
ج: هيدروژن و اكسيژن                      د: هر سه مورد
۵۶- كدام تغيير از انواع فيزيكي است؟
الف: حل شدن گاز كربن دي اكسيد در آب
ب: حل شده گاز سولفور تري اكسيد در آب
ج: حل شدن قرص جوشان
د: حل شدن گاز اكسيژن در آب
۵۷- در معادله زير پس از موازنه ضرائب N2وK2S به ترتيب چند است؟
KNO3 + S                K2S + SO2 + N2
الف: ۱و۲            ب: ۲و۴                ج: ۲و۲               د:۱و۱
۵۸- در معادله زير پس از كامل شدن كدام ماده جايگزين جاخالي خواهد شد؟
CL2 + 2NaOH                 NaCL + NaCLO + …
الف: CL2O3       ب: NaOH               ج: H2O     د: HCL

+FeSO4
۵۹- در معاله زير پس از موازنه نسبت مولي H2O2 به H2O چيست؟
H2SO4 + H2O2                    Fe2(SO4)3 _ 2H2O
الف:             ب:                  ج:                د:
۶۰- عامل محدود كننده كدام است هرگاه CC10 نيتريك اسيد۲ مولار را به CC25 KOH 1/0مولار اضافه كنيم؟
الف: HNO3      ب: KNO3              ج: KOH              د: H2O
۶۱- كدام مورد كاربرد استوكيومتري را در زندگي نشان مي دهد؟
الف: كيسه هوا                    ب: كودشيميايي
ج: حفاظت لايه اوزن             د: كارايي موتورها
۶۲- اكر فرض كنيم دانسيته آب در۲۵درجه ۱۵گرم برسانتيمترمكعب باشد هر ليتر آب در اين دما شامل چند مول است؟
الف: ۵/۵۵                ب: ۵/۵۵×۲                ج: ۵۵/۵               د: ۵/۵۵×۱۸
۶۳- در CC10 محلول سولفوريك اسيد ۰۰۵/۰ مولار چند مول اسيد وجود دارد؟
الف: ۰۰۵/۰            ب:۵-۱۰×۵             ج:    ۰۰۰۱/۰              د: ۵-۱۰×۱
۶۴- با افزايش CC100محلول mol /1 2/0 سود بر مقدار كافي سولفوريك اسيد چند گرم نمك حاصل مي شود؟
الف: ۸۴/۲                  ب: ۷۱/۲                 ج: ۲۶/۴                 د: ۴۲/۲
۶۵- مهمترين كود شيميايي نيتروژن دار جهان كدام است؟
الف: NH4NO3         ب: NH4CL          ج: Ca3(PO4)2         د: HNO3
۶۶- روش مناسب براي بهسوزي بنزين كدام است؟
الف: استفاده از اصول استوكيومتري              ب: استفاده از بنزين بيشتر
ج: تنظيم عملي نسبت هوا به سوخت             د: الف و ب
۶۷- با توجه به آرايش الكتروني اتمهاي A تا D كدام جفت عنصر تركيبي با نسبت استوكيومتري ۱ به ۲ تشكيل مي دهد،
A={He}2S22P4     B={Ne}3S1
C={Ne}3S2  D={Ne}3S2-3P3
الف: AوB              ب: B و C               ج: A و C             د: D و C
۶۸- از كاهش ۱۸۷/۱گرم از يك اكسيد فلزي با مقدار هيدروژن ۰۵۴/۱ گرم فلز توليد مي شود اين اكسيد كدام است؟
الف: Ag2O   ب: K2O             ج: CU2O          د: TI2O
۶۹- براي موازنه نيم واكنشي كه در آن يون دي كرمات در محلول اسيدي به (lll)cr كاهش مي يابد به چه تعداد الكترون لازم است؟
الف: ۱                 ب: ۵                   ج: ۶                  د:۸
۷۰- جرم ۱۰۲۰×۰۴/۹ ملكول xeFn برابر ۳۱۱/۰گرم است مقدار nچيست؟
الف: ۲                 ب: ۳                  ج: ۴                  د:۶
۷۱- كدام فلز با سود غليظ گاز هيدروژن مي دهد؟
الف: Mg            ب:Cu                 ج: Fe             د: Al
۷۲- در واكنش                    NaHSO4+HX   Nax+H2so4 به ازاء مصرف۱۷/۱ گرم Nax 02/ مول Hx بدست مي آيد جرم اتم Xكدام است؟
الف) ۱۹   ب) ۵/۳۵   ج) ۸۰   د) ۱۲۷
۷۳- ۲/۰مول هماتيت %۸۰ چه مقدارچدن توليد مي كند؟     fe2o3=160
الف) ۹۲/۱۷   ب) ۱۱۲/۰  ج) ۹۶/۴  د) ۷۹۲/۱
۷۴- ۳۲/۲ گرم از يك اسيد آلي يك ظرفيتي باml20 محلول سودمولار واكنش مي دهد جرم مولي اسيد چند است؟
الف) ۵۸       ب) ۷۴       ج) ۱۱۶  د) ۱۴۸
۷۵- از واكنش g 2/1 اسيدي به فرمول كلي CnH2no2 با سديم   ml 224 گاز هيدروژن در شرايط STP آزاد مي شود فرمول ماده فوق كدام است؟
الف) CH2o2        ب) C3H6o2        ج) C2H4o2         د) C4H8o2
۷۶- از l 48/4 گاز اتيلين در شرايط استاندارد چند مول اتيل الكل با راندمان %۷۵ مي توان تهيه كرد؟
الف) ۲۶/              ب) ۲۲۵/                    ج) ۲/                د) ۱۵۱/
۷۷- براي تهيه ml 200 محلول  g/L 7/0  نيتريك اسيد چند ml اسيد از شيشه اي كه روي آن مشخصات زيراست بايد برداشت ؟   M=63       P=80%      d=1/2g/l
الف) ۲/۱        ب) ۳/۱                ج) ۴/۱                 د) ۵/۱
۷۸- هرگاه ml 10 محلول مولار سود را با ml 100 محلول مولار هيدروكلريك اسيد مخلوط كنيم محلول حاصل . . . . . . . .  است و مولاريتة Nacl . . . . . . .  است؟
الف) خنثي ۰۹۱/         ب) خنثي ۵۵/           ج) اسيدي ۱/           د) قليائي ۱
۷۹- ۳/۱۲ گرم Mgso4.7H2O  را در ۷/۸۷ گرم H2o حل كنيم چگالي اين محلول      g/ml 06/1 است مولاريته اين محلول كدام است؟
الف) ۴۹/               ب) ۵۹/                ج) ۶۲/                  د) ۵۳/
۸۰- از كاهش ۵۵/۴گرم Fe2o3 در كوره با مقدار اضافي H2  ۶/۲ گرم آهن بدست مي آيد درصد بازده واكنش چند است؟
الف) ۶/۸۳            ب) ۷۰               ج) ۸/۵۷                 د) ۵/۳۱
۸۱- اسيد نيتريك تجارتي%۷۰ HNo3 داردومابقي آب است چگالي اسيد  ۱۵/۱  گرم بر سانتيمتر مكعب مي باشد مولاريته اسيد چند است؟
۱
۲
الف) ۸۷/۱۲                 ب) ۵/۱۱                ج) ۲۵/۱۰                  د) ۴۹/۸
۸۲- براي اينكه مولاريته يك محلول          برابر شود بايد به هر ميلي ليتر آن چندml آب مقطر اضافه گردد؟
الف) ml 1               ب) ml 5                ج) ml 10                د) ml 20
۸۳- نمونه اي به وزن ۶ گرم شامل مخلوطي از caco3 وCuco4 حرارت مي دهيم تا واكنش زير در آن صورت گيرد هر گاه در اين واكنش جمعا g 68/4 ماده جديد حاصل شود درصد Caco3 در نمونه چند بوده است؟
CaCO3(s)                        Cao+co2
الف) %۷۵                     ب)%۷۶                    ج)%۷۷                    د)%۷۸
۸۴- نمونه به وزن g 86/3 كه مخلوطي از CaCo3 و NaHCo3 است گرم كنيم تا دو تجزيه زير صورت گيرد هر گاه بر اثر تجزيه g36  H2o ،CaCo3 ? Cao+Co2       توليد شود چند گرم co2 توليد مي شود؟   ۲NaHCo3 ? Na2co3+co2+H2o
الف) ۱۳/۰                ب) ۱/۱ گرم                  ج) ۱۵/گرم                 د) ۲/گرم
۸۵- هر گاه ۹۰ گرم يخ از دمايc o5- بهc o o برسد به چند ژول گرما نياز دارد؟
(در صورتي كه ظرفيت گرمايي مولي يخ ۰۸/۳۷ c o mol  j/  باشد)
الف)۹۲۵                   ب) ۹۲۷                       ج) ۹۲۹                         د) ۹۳۱
۸۶- كدام جمله نادرست است؟
الف) انرژي دروني يك جسم همان انرژي كل يك جسم است.
ب) تغيير انرژي دروني يك جسم تفاوت انرژي دروني واكنش دهنده و فرآورده است.
ج) انرژي كل يك جسم مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل آن است.
د) انرژي دروني فرآورده هميشه از واكنش دهنده كمتر است.
۸۷- اگر سيستم روي محيط كار انجام دهد علامت كار . . . . . . . است زيرا . . . . . . .
الف) منفي- انرژي دروني سيستم كم مي شود.
ب) منفي  – انرژي دروني سيستم زيادمي شود.
ج) مثبت  – انرژي دروني سيستم زيادمي شود.
د)  مثبت  – انرژي دروني سيستم كم مي شود.
۸۸- رابطه  E= q+w ?
الف) قانون اول كرمودنياسيك است.                  ب) قانون پايستگي انرژي است.
ج) هر دو                                                            د) هيچ كدام
۸۹- در كدام مورد انرژي آزاد شده بيشتر است؟
الف) O2 (g) ?   ۲O(g)                      ب) ۲O(g) ? O2(g)
ج) ? H2o(g) H2O(l)                     د) H2O(s) ? H2O(l)
۹۰- بر اساس واكنش A2(g) +3B2(g) ? 2AB3(g)  تغييرات انرژي واكنش به ازاء تشكيل AB(g)         كدام است؟
الف)E ?             ب) E ?           ج) E ?            د) E ?
۹۱- از سوختن ۲/ گرم هيدروژن مولكولي۱۸/۲۴ و از سوختن ۲/ گرم هيدروژن اتمي                 kj78/67 انرژي توليد مي شود آنتالپي پيوند H – H كدام است؟
الف: ۲/۴۴۰             ب: ۸/۴۳۵            ج: ۵/۸۶۴             د: ۶/۸۷۵
۹۲- در دو ظرف با دماي يكسان به ترتيب CC100 و CC200 آب وجود دارد كدام مقايسه درباره مقدار انرژي دروني و متوسط سرعت حركت مولكولها درست است؟
الف: اولي بيشتر – اولي بيشتر              ب: دومي بيشتر – دومي بيشتر
ج: اول كمتر – هر دو برار                    د: دومي كمتر – هر دو برابر
۹۳- اگر g20  آهن J24 انرژي دريافت كند و دماي آن °C10 افزايش يابد ظرفيت گرمايي مولي آهن كدام است؟
الف: ۲/۶۷                 ب: ۱۱۲                  ج: ۵۶                 د: ۲/۷۶
۹۴- در كدام مورد انرژي مبادله شده برابر با گرماي تشكيل مولي فرآورده است؟
الف: H2 (g)+O2(g)                 H2O(g) +  O2(g)
ب:(g) H+Br                 HBr
ج: H2(g)+Cl2(g)                 ۲HCl(g)
(g)
د:   H2+    I2              HI
+۱۸۷
H2(g)+Cl2(g)               ۲HCl(g)
۹۵- انرژي پيوند H-Cl كدام است؟ (H-H=435Kj و Kj240= CL-CL)
الف: ۴۳۱          ب: ۲۵۳            ج: ۸۶۲          د: ۶۷۵
۹۶- از نمودار زير كدام مورد را مي توان نتيجه گرفت؟
۲AB
انرژي
الف: خود به خودي بودن
A2+B2
ب: غير خود به خودي بودن
پيشرفت
ج: گرماده بودن
د: گرماگير بودن
۹۷- كدام فرآيند زير ممكن است در جهت عكس انجام پذير نباشد؟
الف: A(L)+AB(g)                 ۵C(g)+6D(g)+Q
ب: A2(g)+B2(G)                   ۲AB(G)+Q
ج:       ۳A(g)+2B(g)              ۳C(g)+Q
د: Q+A(g)            B(S)+C(g)
۹۸- محتواي انرژي كداميك كمتر مي شود؟
الف: ۲مول هيدروژن مولكولي               ب: ۲گرم هيدروژن اتمي
ج: ۱مول هيدروژن مولكولي                   د: ۲/۱۱ليتر ليتر هيدروژن مولكولي
+
۹۹- با توجه به واكنش ۲Mg+O2(g)            ۲Mgo_120kj كدام نتيجه صيحيح است؟
۱- محتواي انرژي مواد اوليه كمتر از محصول است
۲- محتواي انرژي يك مول اكسيد منيزيم به اندازه kJ602 كمتر از مواد اوليه است.
۳- واكنش گرماگير است
۴- ?E<0 و E1<e2
۱۰۰- در كدام واكنش مي توان گرماي واكنش را در حجم ثابت اندازه گيري كرد؟
۱- اضافه كردن محلول سولفات مس(ll) به محلول سود
۲- اضافه كردن محلول هيدروكلريك اسيد به محلول سود
۳- اضافه كردن پودر اهن به محلول مس(ll) سولفات
۴- اضافه كردن محلول روي نيترات به محلول مسll) (سولفات
۱۰۱- از تبديل g2 هيدروژن اتمي به ملكوليKj432 انرژي آزاد مي شود براي تبديل ۲/۰مول هيدروژن مولكولي به اتمي چند كيلوژول انرژي لازم است.
الف: ۹/۴۳                   ب: ۸۵/۲۶                 ج: ۴/۸۶                 د: ۳۹/۴
۱۰۲- از سوختن ۱مول كربن و ۱مول گوگرد به ترتيب ۳۹۳ و kj 296 انرژي آزاد مي شود تفاوت گرماي سوختن ۴گرم از هر كدام چند است؟
الف: ۳۷           ب: ۱۳۱             ج: ۹۴               د: ۷۴
۱۰۳- در كدام واكنش افزايش سطح انرژي و بي نظمي وجود دارد؟
الف:انرژي+ ۳ZnSO4+2Al(s)          AL2(SO4)3+3Zn
ب:    ۲NO2(g)                 انرژي  N2O4(g)+
ج  :انرژي+ (L) Cu(s)+2H2SO4(aq)             CuSO4(aq)+SO2(g)+2H2O
د: H2(g)+Cuo(s)         CU(S)+H2O(g)+ انرژي
۱۰۴- هر چه انرژي پيوند ………………… باشد آنتالپي آن ………………… است و شكستن پيوند به انرژي نياز ………………… دارد.
الف:كمتر – بيشتر – كمتر                 ب: بيشتر – كمتر – بيشتر
ج: بيشتر – بيشتر – كمتر                     د: بيشتر – بيشتر – بيشتر

۱۰۵- گرماي تشكيل يك جسم مركب ……………….
الف: همواره منفي است
ب: به گرماي تشكيل مواد ساده اوليه بستگي دارد
ج: در هر دما فشاري ثابت است
د: به  ازاي يك مول در دما و فشار اتاق محاسبه مي شود
۱۰۶- كدام نمودار واكنش Cl2(g)              ۲CL(g) مي باشد؟
انرژي پيشرفت
الف:                                              ب:

ج:                                                  ج:

۱۰۷- كدام پديده با افزايش انرژي و بي نظمي همراه است؟
الف: حل شدن گازO2 در آب                  ب: مايع كردن هوا
ج: بخار شدن آب                                       د: يخ زدن آب

۱۰۸- محتواي انرژي كدام ماده از همه كمتر است؟
الف: H2O(g)                      ب: H2(g)
ج: O2(g)                               د: H2O(l)
۱۰۹- مقدار انرژي يك ماده به كدام عامل بستگي ندارد؟
الف:  جرم مولي               ب: نوع ماده              ج: مقدار ماده            د: دماي ماده
۱۱۰- دماي ذوب فلز روي ۴۱۹درجه سانتيگراد است هر گاه براي ذوب كردن ۱گرم روي جامد در اين دما حدود ۲۰۰۰ژول گرما لازم باشد تفاوت انرژي يك مول روي جامد و مذاب در دماي ذوب چند است؟
الف: J120000           ب: J140000            ج: J65000          د: J130000
۱۱۱- گرماي تشكيل SO2 و SO3 از گوگرد اكسيژن در يك شرايط معين به ترتيب      ۸/۲۹۶- و ۷/۳۹۵- است تبديل SO2 به SO3 و………………….. و ……………………است
الف: گرماده و   HF<0 ?                 ب: گرماگير ?HF<0
ج: گرماده و ?HF>0                           د: گرماگير و ?HF>0
۱۱۲- در واكنش ۲NH3(g)+Q              N2(g)+3H2(g) كدام مورد درست است؟
و
الف:  ?H>0 و ?S<0      ب: ?H<0  و ?S<0
ج: ?S>0    ?H<0          د: ?H>0 و ?S>0
۱۱۲- كدام گفته صحيح است؟
۱- در واكنش خود به خودي هميشه ?H>0
۲- گرماي يك واكنش در فشار ثابت يا  ?E برابر است
۳- گرماي واكنش در حجم هاي ثابت همان ?H  است
۴-در دماي بالا نقش عامل بي نظمي آشكارتر است
۱۱۳- كدام واكنش خود خودي نيست
الف: سوختن الكل                             ب: واكنش سديم با آب در دماي معمولي
ج: انفجار گاز هيدروژن با جرقه           د: تجزيه اكسيد جيوه در برابر نور آفتاب
۱۱۴- گرماي تشكيل آمونياك در واكنش N2(g)+3H3(g)              ۲NH3(g) چند كيلوژول بر مول است؟
الف: ۹۰-                 ب: ۱۲۰                 ج: ۴۵-                 د: ۱۵۰
Kg100
Kg60
۱۱۵- با توجه به نمودار تشكيل هر مول تركيب با آزاد شدن چند كيلوژول انرژي همراه است؟

۲AB
A2+B2
الف: ۱۰+                   ب: ۲۰-                   ج: ۳۰+                    د: ۰۴۰
۱۱۶- مقدار      ?E  در سوال ۱۱۴ چند Kj/mol است؟
الف: ۹۰ +                  ب: ۹۰ –                  ج: ۹۵-                   د: ۹۵+

۱۱۷- با استفاده از جدول زير واكنش تهيه تتراكلريد كربن از گاز متان و كلر چند است؟
C-Cl Cl-Cl C-H H-Cl پيوند
۹۱ ۵۸ ۹۸ ۱۰۳ انرژيkal/mol
الف: ۱۱۲-                 ب: ۲۱۶-              ج: ۵۰۸+                 د: ۷۳۶+
۱۱۸- واكنش گرمازايي كه با كاهش بي نظمي همراه است مفروض است اين واكنش مي تواند؟
الف: با هيچگونه پيشرفتي همراه نباشد
ب: تا حدودي پيشرفت كرده و به حالت تعادل برسد
ج: در دماي پايين كاملاً يكطرفه باشد
د: كاملاً يكطرفه و با پيشرفت كامل همراه باشد
۱۱۹- انحلال گاز آمونياك در آب با ……………….. سطح انرژي و ………………….. بي نظمي است.
الف: كاهش – افزايش              ب: افزايش – كاهش
ج: كاهش – كاهش                    د: افزايش – افزايش
۱۲۰- با توجه به نمودار شكل مقابل نتيجه مي شود كه فرآيند انحلال خودبه خودي ماده …………………………
A
الف: Aگرما زا بوده و با افزايش بي نظمي همراه است
ب: A گرما زا بوده و با كاهش بي نظمي همراه است
ب: B گرماگير بوده و با افزايش بي نظمي همراه است
B
د: B گرماگير بوده و با كاهش بي نظمي همراه است
۱۲۱- از آب نمي توان به عنوان مايع دماسنج استفاده كرد زيرا…………………………..
الف: آب در صفر درجه سانتيگراد منجمد مي شود
ب: در ۱۰۰درجه سانتيگيراد به جوش مي آيد
ج: تغيير حجم آب با دما خطي نيست
د: قابليت روان شدن آب زياد است
۱۲۲- گرماي ويژه يخ از آب كمتر است زيرا…………………………..
الف: حجم يخ بيشتر است
ب: دماي يخ كمتر است
ج: تعداد حركت آب كمتر است
د: تعداد حركت يخ كمتر است
۱۲۳- كداميك خواص ترموديناميكي نيست؟
الف: فشار              ب: محتواي انرژي            ج: دما           د: چگالي
كداميك خواص شدني است؟
الف: چگالي             ب: فشار                  ج: انرژي جنبشي               د: حجم
۱۲۴- كداميك خواص شدتي است؟
الف: چگالي             ب: فشار                  ج: انرژي جنبشي              د: حجم
۱۲۵- در كداميك از واكنشهاي زير كار انجام شده مثبت است (در يك ظرف عايق يا پيستون روان)
الف: Zn(s)+2HCl (aq)                  ZnCL2(aq)+H2(g)
ب: ۲NO2(g)              N2O4(g)+Q
ج:      ۲HCl(g)                 H2(g)+Cl2(g)
د:  NaOH(aq)+HCl(aq)                  NaCl(aq)_H2O(L)
۱۲۶-  در كداميك از واكنشهاي زير در يك ظرف سرباز   ?H   با    ?E   برابر است؟
Q+
الف: ۲NO2(g)                N2O4(g)+Q
ب: N2O4(g)                   ۲NO2(g)
ج: Fe+CuSO4                   FeSO4(aq)+Cu(s)
د: Zn(S)+2HCl(aq)                    ZNCl2(aq)+H2
۱۲۷- كداميك تابع حالت نيست؟
الف: W                ب: E                 ج: H                د: F
۱۲۸- گرماي تشكيل كداميك از مواد زير صفر است؟
الف؟ CH4(g)      ب: C(s)            ج: Hg(g)          د: CO2(s)
۱۲۹- كدام رابطه بين مقادير ?H را در سه واكنش مقابل درست است؟
S(s)+O2(g)               SO2(g) ?H1

SO2(g)+    O2(g)               SO3(g)  ?H2
SO3             S+      O2 ?H3
الف: ?H3=?H1+?H2
ب: ?H1=?H2+?H3
ج: ?H3=-(?H1+?H2)
د: -?H3=-?H1+?H2
۱۳۰- هرگاه در يك واكنش شيميايي ?H<0 و ?S<0 در اين صورت
الف: در هر دمايي خود به خودي است
ب: هيچگاه خود به خودي نيست
ج: در دماي بالا خود به خودي است
د: در دماي پايين خود به خودي است

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود